Aftrekken van voorbelasting


De belastingplichtige mag de geheven belasting van de aan hem geleverde goederen en verleende diensten, in aftrek brengen op de belasting die hij verschuldigd is. Het gaat dan wel alleen over gebruiken voor handelingen die onderworpen zijn aan btw (of gelijkgesteld, zoals intracommunautaire uitvoer of leveringen). Deze aftrek gebeurt met de btw-aangfite (driemaandelijks of maandelijks).

De btw die betrekking heeft op een goed dat zowel voor privé- als professionele doeleinden gebruikt wordt, is in principe enkel aftrekbaar ten belope van het deel dat voor professioneel gebruik bestemd is.

De wet voorziet bepaalde beperkingen en zelfs uitsluitingen van btw-aftrek:

  • De btw bij de aankoop van een voertuig, bijkomende leveringen (bv. brandstof) en dienstverrichtingen (herstellingen, onderhoud) is beperkt tot 50 %, wanneer het gebruik gelijk is aan of groter dan 50 %. Als het gebruik van het voertuig lager is dan 50 %, bijvoorbeeld 30 %, kan de belastingplichtige maar 30 % van de btw aftrekken in zijn aangifte.
  • De btw op restaurantkosten, of op de aankoop van alcoholische drank, is niet aftrekbaar.
  • De btw op het verwerven van een investeringsgoed kan in één enkele keer afgetrokken worden. Het is hierbij niet belangrijk of het goed over meerdere jaren wordt afgeschreven. In elk geval zal de btw worden geregulariseerd, onder bepaalde voorwaarden, zodra de investering niet meer is bestemd voor de economische activiteit. 

Belastingen

Niet gevonden wat u zocht?