Aanslagbiljet


Na verificatie van uw aangifte en eventueel ook een belastingcontrole gebeurt de belastingberekening en ontvangt u een aanslagbiljet.

Op dit document kunt u lezen welk bedrag u terugkrijgt of moet betalen. Bij een terugbetaling controleert u best of het rekeningnummer dat is vermeld op het aanslagbiljet klopt. Als dit niet het geval is, waarschuw dan schriftelijk uw taxatiedienst.

Als u niet akkoord gaat met de belastingberekening, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Sociale voordelen (studiebeurs, sociale lening, huisvestingspremie …) worden dikwijls toegekend onder inkomensvoorwaarden. In principe kunt u het bedrag van uw inkomen bewijzen met uw aanslagbiljet. Bewaar dus dit document en zijn bijlagen.

Termijn

De belastingadministratie beschikt over een periode tot 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar van de aangifte om het aanslagbiljet op te maken. Deze termijn mag echternooit minder zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum waarop uw aangifte de bevoegde dienst heeft bereikt.

Als u uw aangifte niet, laattijdig, of onjuist invult, mag het aanslagbiljet worden opgemaakt in een periode van drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar van aangifte. Deze termijn mag worden verlengd met twee jaar in het geval van fiscale fraude.

Bovendien bestaan in bepaalde omstandigheden speciale termijnen (bijvoorbeeld bij een rechtsvordering).

Opmerking: er wordt geen aanslagbiljet verstuurd naar de belastingplichtige als:

  • er geen belasting verschuldigd is
  • het terug te betalen bedrag kleiner is dan 2,50 euro.

Als u geen aanslagbiljet ontvangen heeft terwijl u dacht er een te moeten krijgen, kunt u zich richten tot de taxatiedienst waaronder u ressorteert.

Meer informatie over het aanslagbiljet vindt u op de site van de federale fiscale administratieExterne link.

Belastingen

Niet gevonden wat u zocht?