Belastingaangifte van niet-inwoners (BNI)


Bepaalde inkomsten van Belgische oorsprong, verkregen door personen die noch hun domicilie noch hun zetel van fortuin in België hebben gevestigd, zijn onderworpen aan de belasting van niet-inwoner (BNI)

Deze belasting wordt berekend volgens dezelfde regels als de belasting voor natuurlijke personen (PB).

Deze belastingheffing in België sluit geen volledige of gedeeltelijke belastingheffing in het buitenland, waar de niet-inwoner zijn verblijfplaats heeft, uit. Als België echter een overeenkomst tot vermijding van dubbele belastingheffing heeft gesloten, zullen de inkomsten van Belgische oorsprong enkel in België belast worden als deze overeenkomst dit toelaat.

Betrokken personen

Een persoon zal worden beschouwd als niet-inwoner wanneer hij:

  • effectief in het buitenland verblijft, ongeacht zijn nationaliteit; of
  •  zijn zetel van fortuin in het buitenland heeft gevestigd.

Tenzij er bewijzen van het tegendeel bestaan, kunnen personen die zijn ingeschreven in het Belgische rijksregister van de natuurlijke personen niet worden beschouwd als niet-inwoner. In dat geval zijn zij onderworpen aan de personenbelasting.

Betrokken inkomsten

De niet-inwoners moeten in het bijzonder de volgende inkomsten van Belgische oorsprong aangeven:

  • inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen
  • winsten opgebracht door bemiddeling van in België gelegen inrichtingen
  • winsten en baten voortkomend uit een in België uitgeoefende werkzaamheid
  • roerende inkomsten, bezoldigingen, pensioenen, renten en toelagen ten laste van:

- een rijksinwoner
- een vennootschap of een instelling gevestigd in België
- de Belgische Staat of de staatkundige onderdelen daarvan
- een Belgische inrichting van een niet-inwoner van België

U moet echter geen aangifte indienen voor de inkomsten waarop de belasting voor niet-inwoners aan de bron wordt ingehouden via bevrijding (bijvoorbeeld: de roerende inkomsten waarover al een voorheffing werd geïnd).

Buitenlandse kaderleden

Een bijzonder belastingstelsel is van toepassing voor bepaalde kaderleden die naar België gedetacheerd worden en in het buitenland zijn aangeworven om tijdelijk in België te werken. Om dit bijzondere statuut te genieten, moeten zowel het kaderlid als de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie over het statuut van buitenlandse kaderleden in de gegevensbank met fiscale gegevens van de FOD Financiën.Externe link

Belastingen

Niet gevonden wat u zocht?