U bent hier

Waarborg

Wat voorziet de wettelijke garantie?

  • een garantietermijn van twee jaar voor elk gebrek aan een roerend goed
  • voor tweedehandsgoederen kan er een kortere termijn overeengekomen worden, met een minimum van een jaar

Waarop is de wettelijke garantie van toepassing?

De wettelijke garantie is van toepassing op alle goederen verkocht door een professioneel aan een privéverbruiker. Ze is niet van toepassing op onroerende goederen.

Het kan gebeuren dat een goed dat u hebt aangekocht niet-conform is. Dat betekent dat de kwaliteit niet voldoet aan wat u als consument redelijkerwijs mag verwachten: het goed werkt niet,  er zijn regelmatig pannes of het stemt gewoon niet overeen met wat in de koopovereenkomst werd afgesproken . In deze gevallen heeft u recht op kosteloze reparatie of vervanging.

Als een dergelijke oplossing onmogelijk of buiten verhouding zou zijn, dan kunt u een prijsvermindering vragen of, bij ernstige gebreken, de ontbinding van de overeenkomst.

Als u geloofwaardig wilt overkomen, heeft u er belang bij om de verkoper op de hoogte te brengen zodra het gebrek zich voordoet. Tijdens de eerste zes maanden na de levering van het goed moet een consument niet bewijzen dat het gebrek bestond op het ogenblik van levering.

Wettelijke garantie en commerciële garantie

De wettelijke garantie staat volledig los van de commerciële garantie die bij het goed gegeven wordt. De verkoper kan de consument deze wettelijke garantie niet ontzeggen door tegengestelde contractuele bedingen.

Commerciële garanties zijn facultatief. Ze moeten duidelijk en verstaanbaar zijn en een grotere bescherming bieden (duur, inhoud, geografisch gebied ...).

De belangrijkste kenmerken zijn: 

  • De commerciële garantie kan zowel door de eindverkoper als de fabrikant gegeven worden. 
  • De commerciële garantie is bindend voor wie haar aanbiedt. 
  • De commerciële garantie moet vermelden dat naast de commerciële garantie ook het stelsel van de wettelijke garantie bestaat.

De commerciële garantie moet een aantal essentiële gegevens bevatten zoals de duur, het geografische toepassingsgebied en de naam en het adres van de garant.

Wat gebeurt er na de wettelijke garantie van twee jaar?

Als de termijn van twee jaar is verlopen, wordt het bestaande regime van de verborgen gebreken toegepast.

De klant kan nog aanspraak maken op een prijsvermindering of een ontbinding van de koop vragen, maar hij moet kunnen bewijzen dat er een gebrek bestond op het ogenblik van de verkoop.