Patenten


Hoe kan ik mijn uitvinding beschermen of de duur van een octrooi verlengen? Kan ik een octrooi nemen op mijn product of mijn fabricatieprocédé? Welke procedure moet ik doorlopen om een octrooi te verkrijgen? Hoe verloopt een depot praktisch?

Het octrooi

Het octrooi biedt een bescherming in de vorm van een titel van eigendomsrecht. Met een octrooi kan een eigenaar zijn uitvinding gedurende een bepaalde tijd en op een bepaald grondgebied zonder toelating gebruiken of in de handel brengen.

Het octrooi is ook een nuttige bron van technische en strategische informatie voor de concurrerende ondernemingen. De Sectie octrooi-informatie van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom beschikt over moderne middelen (cd's, dvd's, databanken ...) om uw vragen over octrooien te beantwoorden. U kunt ook informatie opzoeken op het internet via de volgende link: http://www.espacenet.com/Externe link.

Gevolgen van het octrooi en de wettelijke bescherming

Een uitvinding komt in aanmerking voor wettelijke bescherming en is gecertificeerd als 'octrooieerbaar' als ze:

 • nieuw is, dat wil zeggen dat ze nog niet tot de huidige stand van de techniek behoort,
 • het resultaat is van uitvinderswerkzaamheid, dat wil zeggen dat ze voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek,
 • geschikt is voor industriële toepassingen.

Bepaalde categorieën van technische en wetenschappelijke vondsten zijn uitgesloten van octrooibescherming, zoals bepaalde dierenrassen.

Natuurwetenschappelijke theorieën, wiskundige methoden en artistieke creaties worden niet als uitvindingen beschouwd en kunnen dus niet geoctrooieerd worden.

Geldigheidsperiode

Als het octrooi afgeleverd is, beschikt de houder over een tijdelijk industrieel eigendomsrecht. De geldigheidsduur is maximaal twintig jaar en het grondgebied waar het octrooi geldig is, is ook vastgelegd.

Voorbeelden van octrooien die in België geoctrooieerd kunnen worden

 • een Belgische octrooiaanvraag,
 • een Europese octrooiaanvraag (al dan niet met vermelding van België),
 • een internationale octrooiaanvraag (PCT) (al dan niet met vermelding van België).

De Belgische octrooiaanvraag moet voldoen aan bepaalde inhoudelijke en vormelijke regels. De redactie van de beschrijving en van de conclusies is uitermate belangrijk.

Daarom wordt aangeraden om een beroep te doen op een specialist: een bij de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) erkende octrooigemachtigde die voorkomt op de lijst van de erkende gemachtigdenExterne link voor uitvindingsoctrooien.

Met een enkele Europese octrooiaanvraag kan men in meer dan 30 Europese landen een bescherming voor een uitvinding verkrijgen. De Europese procedure wordt financieel aantrekkelijk zodra men meer dan drie lidstaten aanduidt.

Bovendien biedt een Europees octrooi een grotere juridische zekerheid aangezien het pas verleend wordt na diepgaand onderzoek naar de octrooieerbaarheid van de uitvinding.

Met eenoctrooiaanvraag (PCT) kan een uitvinding in meer dan 100 landen beschermd worden. In tegenstelling tot de Europese procedure voorziet de internationale (PCT) octrooiaanvraagprocedure slechts in een gemeenschappelijke octrooiaanvraag voor de aangeduide landen. Een internationaal nieuwheidsonderzoek is verplicht; een onderzoek ten gronde naar de octrooieerbaarheid is facultatief. De octrooiverlening blijft een nationale of regionale aangelegenheid (bijvoorbeeld EURO-PCT).

De aanvraagprocedure voor een Belgisch octrooi

Deze procedure bestaat uit vier stappen:

 • indienen van de octrooiaanvraag,
 • onderzoek van de formaliteiten door de DIE,
 • nieuwheidsonderzoek,
 • afleveren en bekendmaken van het octrooi.

Meer informatie over deze procedure vindt u op de site van de DIEExterne link (Dienst voor de Intellectuele Eigendom).

Betaling van de taksen voor een octrooiaanvraag

 • een indieningstaks (50 euro),
 • een aantal taksen van fiscaal recht (5 euro): 4+1 per blad met tekeningen,
 • eventueel een taks voor de eis(en) van het eigendomsrecht (12 euro per prioriteitseis),
 • eventueel een onderzoekstaks voor een nieuwheidsonderzoek (bijvoorbeeld, 887,06 euro voor een beschermingsduur van 20 jaar),
 • eventueel een bijkomende taks voor een nieuwheidsonderzoek op internationaal niveau (6 euro).

Economie

Niet gevonden wat u zocht?