Economie

Aanbesteding


De aanbesteding is een gunningsprocedure waarop steeds een beroep kan worden gedaan en waarbij de opdracht wordt gegund op basis van één criterium, nl. de prijs. De opdracht zal m.a.w. worden gegund aan de inschrijver met de laagste offerte. Er bestaan twee types aanbesteding : de openbare en de beperkte aanbesteding.

Openbare aanbesteding

De openbare aanbesteding is een procedure waarop de aanbestedende overheid altijd een beroep kan doen. De opdracht wordt hierbij gegund op basis van één enkel gunningscriterium, nl. de prijs. Deze procedure omvat één enkel stadium : de aanbestedende overheid is verplicht een aankondiging bekend te maken die de uiterste ontvangstdatum voor de offertes en de modaliteiten met het oog op het bekomen van het bestek betreffende de opdracht bevat.
Elke inschrijver die voldoet aan de financiële, economische en technische minimumeisen vermeld in de aankondiging, die zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt (faillissement, fiscale achterstallen of achterstallige sociale zekerheidsbijdragen ...) en waarvan de offerte als regelmatig wordt beschouwd (omdat ze aan de vormvoorschriften voldoet, geen enkel voorbehoud bevat en tegemoetkomt aan de technische eisen, ...), moet in aanmerking worden genomen.

Om de laagste regelmatige offerte te bepalen, houdt de aanbestedende overheid slechts rekening met de aangeboden prijzen en met de andere berekenbare gegevens die met zekerheid haar uitgaven zullen verhogen (zoals het energieverbruik, de onderhoudskosten, ...).
Deze procedure wordt gebruikt wanneer de aanbestedende overheid de technische eisen van de geplande werken, leveringen of diensten nauwkeurig kan definiëren en die kan weergeven in het bestek. Aangezien het enige gunningscriterium de prijs is, kan de aanbestedende overheid geen waarde toekennen aan bijvoorbeeld een betere productkwaliteit die uit een offerte zou blijken.

Beperkte aanbesteding

De beperkte aanbesteding is een procedure waarop de aanbestedende overheid altijd een beroep kan doen. De opdracht wordt hierbij gegund op basis van één enkel gunningscriterium, nl. de prijs. Deze procedure omvat 2 fasen.

In een eerste fase is de aanbestedende overheid verplicht een aankondiging bekend te maken. Hierin vermeldt ze de financiële, economische en technische minimumeisen waaraan de belangstellende ondernemingen moeten voldoen en de uiterste ontvangstdatum voor de aanvragen tot deelneming. Enkel de ondernemingen die geacht worden over de beste draagkracht te beschikken om de opdracht uit te voeren en die zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden (faillissement, fiscale achterstallen of achterstallige sociale zekerheidsbijdragen ...) worden geselecteerd (minstens 5 ondernemingen indien er voldoende geschikte kandidaten zijn). In een tweede fase verzoekt de aanbestedende overheid hen een offerte in te dienen tegen een bepaalde datum. Het bestek moet ten laatste beschikbaar zijn wanneer de uitnodiging wordt verzonden.

Om de laagste regelmatige offerte te bepalen, houdt de aanbestedende overheid slechts rekening met de aangeboden prijzen en met de andere berekenbare gegevens die met zekerheid haar uitgaven zullen verhogen (zoals het energieverbruik, de onderhoudskosten, …).

Deze procedure wordt vooral gebruikt wanneer de aanbestedende overheid de technische eisen van de geplande werken, leveringen of diensten perfect beheerst en die kan weergeven in het bestek. Aangezien het enige gunningscriterium de prijs is, kan de aanbestedende overheid geen waarde toekennen aan bijvoorbeeld een betere productkwaliteit die uit een offerte zou blijken. In tegenstelling tot de openbare aanbesteding heeft de voorafgaande selectie van de ondernemingen tot doel de concurrentie te beperken tot de kandidaat-ondernemingen die over de beste draagkracht beschikken om de opdracht uit te voeren en niet tot al diegene die aan de minimumeisen voldoen. De beperkte procedure zal ook eerder worden gebruikt door een aanbestedende overheid die over te weinig personeelsmiddelen beschikt om een groot aantal offertes te onderzoeken. Er dient echter te worden onderstreept dat doordat deze procedure twee fasen omvat, ze een langere gunningstermijn impliceert.

Niet gevonden wat u zocht?