Economie

Offerteaanvraag


De offerteaanvraag is een procedure waarop de aanbestedende overheid altijd een beroep kan doen. De opdracht wordt hierbij gegund op basis van diverse gunningscriteria, zoals de prijs, de technische waarde, de nazorg, de geboden garanties, enz. Er zijn twee soorten offerteaanvraag : de algemene en de beperkte offerteaanvraag.

Algemene offerteaanvraag

De algemene offerteaanvraag omvat één enkele fase : de aanbestedende overheid is verplicht een aankondiging bekend te maken die de uiterste ontvangstdatum voor de offertes en de modaliteiten met het oog op het bekomen van het bestek betreffende de opdracht bevat.

Iedere inschrijver die voldoet aan de financiële, economische en technische minimumeisen vermeld in de aankondiging, die zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt (faillissement, fiscale achterstallen of achterstallige sociale zekerheidsbijdragen ...) en waarvan de offerte als regelmatig wordt beschouwd (omdat ze aan de vormvoorschriften voldoet, geen enkel voorbehoud bevat en tegemoetkomt aan de technische eisen, ...), moet in aanmerking worden genomen.

Om de voordeligste regelmatige offerte te bepalen, moet de aanbestedende overheid enkel rekening houden met de gunningscriteria vermeld in de aankondiging of in het bestek. Alle criteria hebben dezelfde waarde, behalve indien ze gerangschikt zijn in volgorde van afnemend belang of gewogen in de aankondiging of in het bestek.
Bij opdrachten die de Europese drempel bereiken, is een weging van de criteria de algemene regel. De aanbestedende overheid kan ook rekening houden met de door de inschrijvers voorgestelde vrije varianten die, indien ze in aanmerking worden genomen, worden beoordeeld op basis van dezelfde gunningscriteria.
Deze procedure wordt met name gebruikt wanneer de aanbestedende overheid verkiest een functioneel bestek op te stellen, waarbij ze de inschrijvers een offerte laat uitwerken die het best aan de vermelde gunningscriteria voldoet.
Behalve wanneer dit uitdrukkelijk verboden is of beperkingen werden opgelegd, bieden de eventuele vrije varianten de ondernemingen de mogelijkheid om de overheid nieuwe technieken, methodes of producten aan te bieden die beantwoorden aan de behoeften van de betrokken opdracht.

Beperkte offerteaanvraag

De beperkte offerteaanvraag omvat 2 fasen : de aanbestedende overheid is verplicht een aankondiging bekend te maken. Hierin vermeldt ze de financiële, economische en technische minimumeisen waaraan de belangstellende kandidaten moeten voldoen en de uiterste ontvangstdatum voor de aanvragen tot deelneming.
Enkel de kandidaten die geacht worden over de beste draagkracht te beschikken om de opdracht uit te voeren worden geselecteerd (minstens 5 ondernemingen indien er voldoende geschikte kandidaten zijn). In een tweede fase verzoekt de aanbestedende overheid hen een offerte in te dienen tegen een bepaalde datum. Het bestek moet ten laatste beschikbaar zijn wanneer de uitnodiging wordt verzonden.
Enkel de regelmatige offertes (omdat ze aan de vormvoorschriften voldoen, geen enkel voorbehoud bevatten en tegemoetkomen aan de technische eisen ...) worden in aanmerking genomen.
Om de voordeligste regelmatige offerte te bepalen, moet de aanbestedende overheid enkel rekening houden met de gunningscriteria vermeld in de aankondiging of in het bestek. Alle criteria hebben dezelfde waarde, behalve indien ze gerangschikt zijn in volgorde van afnemend belang of gewogen in de aankondiging of in het bestek.
Bij opdrachten die de Europese drempel bereiken, is een weging van de criteria de algemene regel. De aanbestedende overheid kan ook rekening houden met de door de inschrijvers voorgestelde vrije varianten die, indien ze in aanmerking worden genomen, worden beoordeeld op basis van dezelfde gunningscriteria.
Deze procedure wordt met name gebruikt wanneer de aanbestedende overheid verkiest een functioneel bestek op te stellen, waarbij ze de inschrijvers een offerte laat uitwerken die het best aan de vermelde gunningscriteria voldoet.
Behalve wanneer dit uitdrukkelijk verboden is of beperkingen werden opgelegd, bieden de eventuele vrije varianten de inschrijvers de mogelijkheid om de overheid nieuwe technieken, methodes of producten aan te bieden die beantwoorden aan de behoeften van de betrokken opdracht.
In tegenstelling tot de algemene offerteaanvraag heeft de voorafgaande selectie van de ondernemingen tot doel de concurrentie te beperken tot de inschrijvers die over de beste draagkracht beschikken om de opdracht uit te voeren en niet tot al diegene die aan de minimumeisen voldoen.
De beperkte procedure zal ook eerder worden gebruikt door een aanbestedende overheid die over te weinig personeelsmiddelen beschikt om een groot aantal offertes te onderzoeken. Er dient echter te worden onderstreept dat doordat deze procedure twee fasen omvat, ze een langere gunningstermijn impliceert.

Niet gevonden wat u zocht?