U bent hier

Vluchtelingen

Asiel aanvragen

Vreemdelingen die in hun thuisland vervolging of ernstige schade riskeren en zich buiten hun land van herkomst bevinden, kunnen asiel vragen. In België gebeurt dit bij de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel of aan de grens.

Asielopvang

Terwijl de asielaanvraag onderzocht wordt door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, CGVS, krijgt de asielzoeker opvang in een opvangstructuur.

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, wijst de asielzoeker toe aan een opvangcentrum op dezelfde dag van de asielaanvraag. De asielzoekers krijgen daar een informatiebrochure over hun rechten en plichten.

Asielprocedure

Na een asielaanvraag moet de asielzoeker een asielprocedure doorlopen. Die procedure leidt dan tot de beslissing of de asielzoeker al dan niet als vluchteling erkend wordt of kan genieten van subsidiaire bescherming. Alle brochures over de asielprocedure vindt u op de website van het CGVS.

Bij de asielprocedure komen verschillende instanties te pas:

  • De dienst Vreemdelingenzaken of 'DVZ'

De dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken registreert de asielaanvraag en gaat na of België verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag.

De DVZ beheert:
o de toegang tot het grondgebied
o het verblijf en de vestiging van vreemdelingen
o de verwijdering van vreemdelingen

  • Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of 'CGVS'

Het CGVS is de centrale asielinstantie in België. Deze instantie is bevoegd voor het inhoudelijke onderzoek van asielaanvragen. Het CGVS neemt de beslissing om een asielzoeker al dan niet de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin van het Vluchtelingenverdrag van Genève. De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan personen die niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus, maar die wel een reëel risico lopen op ernstige schade bij een terugkeer naar hun land van herkomst. Het CGVS reikt ook getuigschriften van burgerlijke stand uit aan erkende vluchtelingen.

  • De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of 'RVV'

De RVV is een administratief rechtscollege. Bij dit rechtscollege kan de vluchteling in beroep gaan tegen negatieve beslissingen van het CGVS en de DVZ. De RVV kan de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus toekennen of weigeren.

  • De Raad van State of 'RvS'

De Raad van State is een rechtscollege dat nagaat of de procedure in overeenstemming met de wet is verlopen. Een negatieve beslissing van de RVV kan enkel nog worden aangevochten voor de RvS.
Er is een filterprocedure voorzien waardoor de RvS kan beslissen een beroep niet te behandelen.

Het overgrote deel van de asielzoekers wordt na de asielprocedure niet erkend als vluchteling, maar raakt uitgeprocedeerd. Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen een uitwijzingsbevel en moeten het land verlaten.