Familie

De echtscheiding


 

Wat is een echtscheiding?

Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk.
Dat wil zeggen dat:

  • het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten vereffend en verdeeld zal worden 
  • de echtgenoten na een echtscheiding fiscaal als alleenstaanden zullen worden beschouwd.

De behoeftige echtgenoot kan een onderhoudsuitkering krijgen van de andere echtgenoot.

De echtscheiding door onderlinge toestemming

De echtscheiding door onderlinge toestemming is gebaseerd op een onderling akkoord van de echtgenoten op alle punten.
Vooraf moeten de echtgenoten een overeenkomst opstellen waarin zij een regeling vastleggen omtrent:

  • de wederzijdse rekeningen en de vereffening of verdeling van hun gemeenschappelijk vermogen 
  • de verblijfplaats van elk van beiden tijdens de procedure 
  • de kinderen, namelijk over de uitoefening van het ouderlijk gezag, over de verblijfsregeling en over het onderhoudsgeld. 
  • de eventuele onderhoudsuitkering tussen de echtgenoten

Om zo een overeenkomst op te stellen kunnen de echtgenoten terecht bij een bemiddelaar Externe link(PDF, 12 p. - 2,99 MB), een notaris of een advocaat.

Om de procedure te starten moeten de echtgenoten bij de rechtbank van eerste aanleg een verzoekschrift indienen, samen met hun overeenkomst. Het verzoekschrift moet ondertekend zijn ofwel door de beide echtgenoten zelf ofwel door ten minste één advocaat of notaris.

Na twee verschijningen met een tussentijd van drie maanden spreekt de rechtbank de echtscheiding uit.

Als de echtgenoten kunnen aantonen dat ze op het ogenblik dat ze het verzoek indienen al meer dan zes maanden gescheiden wonen, worden zij vrijgesteld van de tweede verschijning.

De echtscheiding is definitief na een beroepstermijn van een maand. Alleen de procureur des Konings kan beroep aantekenen.

Wanneer de echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming niet wordt voortgezet, dan kan een van de partijen een overgang vragen naar 'de procedure op grond van onherstelbare ontwrichting'.
De overeenkomsten tussen de partijen blijven in dat geval voorlopig gelden totdat zij definitief worden in het kader van de nieuwe procedure of totdat nieuwe voorlopige maatregelen worden bevolen in kort geding.

De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Er zijn drie varianten op de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

De ontwrichting met alle wettelijke middelen bewijzen

De rechter spreekt de echtscheiding uit wanneer hij vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.
Dat is het geval wanneer de echtgenoten onmogelijk nog kunnen samenleven door de ontwrichting. Het bewijs van de ontwrichting kan met alle wettelijke middelen worden geleverd.

Deze procedure moet bij dagvaarding worden ingesteld.

De gezamenlijke aanvraag tot echtscheiding

Bij een gezamenlijke aanvraag tot echtscheiding is de onherstelbare ontwrichting bewezen na een feitelijke scheiding van meer dan zes maanden.

De onherstelbare ontwrichting is ook bewezen wanneer de aanvraag tot echtscheiding wordt herhaald op een nieuwe zitting die plaats heeft onmiddellijk na het verstrijken van de termijn van zes maanden of drie maanden na de eerste verschijning van de partijen.

Deze procedure kan bij verzoekschrift worden ingesteld. Beide echtgenoten, of ten minste hun advocaat of notaris, moeten het verzoekschrift ondertekenen.

De eenzijdige aanvraag tot echtscheiding

Wanneer één enkele echtgenoot de echtscheiding aanvraagt is de onherstelbare ontwrichting bewezen na een feitelijke scheiding van meer dan een jaar.
De onherstelbare ontwrichting is ook bewezen wanneer de aanvraag tot echtscheiding wordt herhaald op een nieuwe zitting die plaats heeft onmiddellijk na het verstrijken van de termijn van een jaar of een jaar na de eerste zitting.

Deze procedure kan bij verzoekschrift worden ingesteld.
De verzoeker of zijn advocaat moet het eenzijdige verzoekschrift ondertekenen.

Bij alle vormen van echtscheiding hebben de partijen na de betekening van de uitspraak een maand tijd om in beroep te gaan.


Voor meer informatie over de echtscheiding raadpleegt u het best een advocaat of een notaris. Bij een echtscheidingsprocedure kunt u zich ook altijd laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Niet gevonden wat u zocht?