Familie

Feitelijke scheiding


Wat is een feitelijke scheiding?

Het begrip feitelijke scheiding is niet in de wet gedefinieerd. Het recht houdt er echter op verschillende gebieden rekening mee, zoals bijvoorbeeld op fiscaal vlak of op het vlak van sociale zekerheid (ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, werkloosheid, pensioen, arbeidsongevallen, beroepsziekten).

Een feitelijke scheiding is een toestand waarbij de echtgenoten de samenwoningplicht niet meer nakomen. Het huwelijk blijft echter wel voortbestaan.

Voor wettelijk samenwonenden duurt de feitelijke scheiding zolang de wettelijke samenwoning geen einde heeft genomen door een verklaring in die zin bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Een koppel kan als gevolg van een geschil of niet gescheiden wonen. Een kortstondige verwijdering van de gezinswoning, bijvoorbeeld om beroepsredenen, is geen feitelijke scheiding.

De feitelijke scheiding biedt een oplossing voor koppels die uit elkaar willen gaan, maar die niet direct een echtscheiding of het einde van de wettelijke samenwoning overwegen. Het initiatief van de feitelijke scheiding kan uitgaan van één of van beide partners.

Op fiscaalExterne link vlak worden feitelijk gescheiden partners als alleenstaanden beschouwd. Naargelang van het soort belasting en het huwelijksstelsel kan de belastingadministratie u echter in bepaalde gevallen het bedrag van de door uw partner verschuldigde belasting eisen.

Beroep doen op de rechter

In bepaalde gevallen kunnen de echtgenoten beroep doen op een vrederechter om de feitelijke scheiding te regelen.

De vrederechter kan voorlopige maatregelen toestaan als een van de echtgenoten zijn huwelijksplichten niet naleeft of als de verstandhouding tussen de echtgenoten ernstig verstoord is.

De vrederechter kan:

  • de samenwoningplicht opschorten en een afzonderlijk verblijf toestaan of opleggen 
  • voorlopige maatregelen opleggen voor het vermogen, de eventuele onderhoudsuitkering en de kinderen

Om deze procedure te starten, volstaat het dat een van de partijen een verzoekschrift richt aan de vrederechter van de gemeente waar zij het laatst hebben gewoond als echtpaar.

Daarna zullen zij opgeroepen worden om voor de vrederechter te verschijnen. De echtgenoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.

In bijzondere gevallen kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in kort geding één van de echtgenoten tijdelijk de toegang tot de echtelijke woning ontzeggen.

Niet gevonden wat u zocht?