U bent hier

Erven

Uw nalatenschap op voorhand regelen

Wat gebeurt er met uw bezittingen na uw overlijden? Mensen staan er doorgaans niet graag bij stil. Maar het is vaak beter om er even over na te denken.

Het kan interessant zijn om uw nalatenschap op voorhand te regelen bij een notaris. Hij of zij kan bijvoorbeeld een testament voor u opmaken.
Of misschien wenst u uw bezittingen bij leven al te verdelen onder de vorm van schenkingen? Een notaris kan u in al deze gevallen met raad en daad bijstaan om uw nalatenschap te regelen.

Een erfenis ontvangen

Als u een erfenis ontvangt dan moet u daar belastingen op betalen. Deze belasting noemt men de 'successierechten' en zijn ten bate van de Gewesten.

Hoeveel u moet betalen is afhankelijk van:

  • de graad van verwantschap met de overledene 
  • het tarief van het Gewest waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had

Wanneer u te maken krijgt met een erfenis kan een notaris u helpen.

Een schenking ontvangen

Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker dadelijk en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed. Deze schenking is ten gunste van een begiftigde die de schenking moet aanvaarden.

Elke schenking is normaalgezien onderworpen aan een belasting. Deze belasting noemt men 'schenkingsrechten'. Deze zijn ten bate van de Gewesten.

Wanneer u te maken krijgt met een schenking kan een notaris u helpen.

Erfenisrechten voor wettelijk samenwonenden

In 2007 werd het erfrecht ingevoerd voor wettelijk samenwonenden. Sindsdien erven wettelijk samenwonenden automatisch van elkaar, zonder dat er een testament nodig is.

Het gaat slechts om een beperkt erfrecht. De langstlevende partner krijgt automatisch het vruchtgebruik van de gezamenlijke woningen van de huisraad, zelfs wanneer de eerststervende kinderen of ouders nalaat.

De langstlevende partner krijgt weliswaar het vruchtgebruik, maar niet de volle eigendom. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat de langstlevende partner de woning mag verhuren, maar niet mag verkopen.

Wanneer wettelijk samenwonenden meer zekerheid wensen dan enkel het vruchtgebruik op de gezinswoning en het huisraad, dan kunnen zij gebruik maken van:

  • een testament 
  • een samenlevingscontract 
  • een schenking

Voor gedetailleerde informatie over de mogelijkheden van een nalatenschap raadpleegt u het best een notaris.


Raadpleeg ook de brochure 'Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen' of neem een kijkje in de rubriek 'Nalatenschap' op de website van de federale belastingadministraties.