U bent hier

Indexatie van de huurprijs

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie op deze pagina behoort geheel of gedeeltelijk tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.
 
De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist. 
 
Algemene informatie over de zesde staatshervorming

 

Voorwaarden

De indexatie is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud. De aanpassing gebeurt eenmaal per jaar, op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract. Bij huurovereenkomsten die gesloten zijn na 28 februari 1991 mag de verhuurder de huurprijs hoe dan ook indexeren, zelfs als er in het contract geen sprake is van indexatie . Het contract mag wel bepalen dat er geen indexatie is. In dat geval kan de verhuurder geen indexaanpassing vorderen.

Voor contracten die gesloten of vernieuwd werden vanaf 31 mei 1997 is er een extra voorwaarde: ze moeten schriftelijk zijn. Bij een mondeling contract mag in dat geval dus geen indexatie meer gebeuren.

Verloop

Een indexatie gebeurt nooit automatisch. De verhuurder moet de aanpassing schriftelijk aan de huurder melden. Bovendien heeft een indexatie slechts een terugwerkende kracht van drie maanden. In geval van een laattijdige aanvraag kan ze dus alleen toegepast worden op de drie maanden die aan de maand van de schriftelijke melding voorafgaan. Deze maatregel beschermt de huurder tegen de betaling van al te grote achterstallen.

Als de huurder de indexatie weigert toe te passen, beschikt de verhuurder over een termijn van één jaar om een rechtsvordering op te starten. De termijn van één jaar begint op de dag van de verzending van de aangetekende brief aan de huurder. Na deze termijn is de zaak verjaard.

Voorbeeld
Een huurovereenkomst wordt gesloten op 15 maart 2007 en treedt in werking op 1 april 2007. Vanaf 1 april 2008 mag de verhuurder (schriftelijk) de indexatie van de huurprijs vorderen. Als hij tot 4 augustus 2008 wacht om dat te doen, zal de indexatie alleen verschuldigd zijn voor mei, juni, juli en de daaropvolgende maanden. Vanaf 4 augustus 2008 is de huurder dan verplicht om de indexatie te betalen. Als de huurder de verhogingen voor de maanden mei, juni en juli 2008 niet vrijwillig betaalt, moet de verhuurder voor 4 augustus 2009 een rechtsvordering indienen.

Berekening van de indexatie

Sinds 1994 gebeurt de indexatie op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex. Deze indicator komt overeen met het algemeen indexcijfer, maar houdt geen rekening met de prijsstijgingen van tabak, alcohol, benzine en diesel.

Om de geïndexeerde huurprijs te kennen, moet u de volgende formule toepassen:
(basishuurprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer.

De basishuurprijs is de huurprijs die de huurder en verhuurder bij het sluiten van het huurcontract overeengekomen zijn. De kosten en lasten die de huurder maandelijks verschuldigd is, maken daar in geen geval deel van uit.
Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand die aan de verjaardag van het huurcontract voorafgaat. De aanvangsindex is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand waarin u het huurcontract sloot.

Voor contracten die nog voor januari 1984 in werking traden zijn andere regels van toepassing

Indexcijfers

U kunt de verschillende indexcijfers terugvinden op de website van de FOD Economie. Het recentste gezondheidsindexcijfer kunt u ook vernemen via het automatisch antwoordapparaat op het nummer 02 277 56 40.