Arbeidsongeschiktheid


Als een werknemer door ziekte of een ongeval niet in staat is om zijn werk uit te voeren, dan wordt zijn arbeidsovereenkomst geschorst. In een eerste fase blijft het loon ten laste van de werkgever. Houdt de arbeidsongeschiktheid gedurende langere tijd aan, dan krijgt de werknemer een vervangingsinkomen dat wordt vergoed door de verplichte ziekteverzekering.

Plichten van de werknemer

Een werknemer die om gezondheidsredenen niet meer in staat is om te werken, heeft drie belangrijke plichten:

  • Hij moet zijn werkgever onmiddellijk van zijn toestand op de hoogte brengen.
  • Hij moet zijn werkgever binnen de voorziene termijn een medisch attest bezorgen.
  • Hij moet zich indien nodig onderwerpen aan het onderzoek van een controlearts. Bij geschillen tussen de controlearts en de werknemer kan een arts-scheidsrechter tussenbeide komen.

Gewaarborgd loon tijdens de eerste dagen arbeidsongeschikteid

De eerste dagen arbeidsongeschiktheid worden door de werkgever betaald:

  • Voor bedienden is het loon gewaarborgd gedurende de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid.
  • Voor arbeiders is het loon gewaarborgd gedurende de eerste 7 dagen; daarna krijgen ze gedurende 7 dagen 85,88% van hun normale loon. Van de 15e tot de 30e dag arbeidsongeschiktheid hebben arbeiders recht op een percentage van hun loon. Ook dat percentage wordt door de werkgever betaald.

Het ziekenfonds op de hoogte brengen van een langdurige ongeschiktheid

Als de arbeidsongeschiktheid lang gaat duren, dan moet u het ziekenfonds daarvan op de hoogte brengen met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat is ingevuld door de behandelende arts. Bedienden moeten het ziekenfonds waarschuwen binnen 28 dagen en arbeiders binnen 14 dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid.

Het ziekenfonds verstuurt vervolgens verschillende documenten (onder meer een inlichtingenblad) die de werknemer en werkgever moeten invullen. De documenten dienen om de uitkering te berekenen. De uitkering wordt vastgesteld op basis van het gederfde loon. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds kan de werknemer op elk moment oproepen of thuis bezoeken voor een medisch onderzoek.

Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid

Tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid (het eerste jaar), na de periode van gewaarborgd loon, krijgt de werknemer een uitkering van het ziekenfonds. De uitkering bedraagt de uitkering 60% van het begrensde brutoloon.

Invaliditeitsuitkeringen

Vanaf het tweede jaar ongeschiktheid begint de periode van invaliditeit. De werknemer blijft uitkeringen ontvangen van het ziekenfonds. Die bedragen:

  • 65% van het begrensde brutoloon voor een werknemer die ten minste één persoon ten laste heeft
  • 55% voor een alleenstaande werknemer
  • 40% voor een samenwonende werknemer

Meer informatie over arbeidsongeschiktheidExterne link vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie over arbeidsongeschiktheidExterne link via het portaal van de sociale zekerheid.

Werk

Niet gevonden wat u zocht?