Palliatief verlof


Palliatief verlof is een vorm van loopbaanonderbreking die is bedoeld om palliatieve zorg te verstrekken. Palliatieve zorg omvat elke vorm van hulp (medische, sociale, administratieve, psychologische) en verzorging aan een ongeneeslijk zieke patiënt die zich in de terminale fase van een ziekte bevindt. De patiënt hoeft niet noodzakelijk tot het gezin van de werknemer te behoren. De loopbaanonderbreking kan volledig of gedeeltelijk zijn (halftijds of vermindering tot 4/5).

Palliatief verlof is een recht: een werknemer hoeft er geen toestemming voor te krijgen van zijn werkgever. Het is voldoende dat de werknemer aan de werkgever een medisch attest van zijn behandelend arts voorlegt, waarin staat dat hij bereid is om palliatieve zorg te verstrekken. De identiteit van de patiënt hoeft niet te worden vermeld. Het palliatief verlof duurt een maand en kan met nog eens een maand worden verlengd als de werknemer opnieuw een getuigschrift voorlegt. In de praktijk begint het palliatief verlof op de eerste dag van de week die volgt op de afgifte van het getuigschrift, behalve als de werkgever instemt met een vroeger begin. Als de patiënt overlijdt tijdens het verlof, dan kan de werknemer ervoor kiezen in loopbaanonderbreking te blijven of het werk te hervatten.

De werknemer is beschermd tegen ontslag tijdens de verlofperiode en gedurende de drie maanden daarna. Hij krijgt een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Meer informatie over het palliatief verlofExterne link vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie over het palliatief verlofExterne link vindt u op de site van de RVA.

Werk

Niet gevonden wat u zocht?