Diploma's en voorwaarden om les te geven

Om les te geven in het onderwijs moet u beschikken over de nodige bekwaamheid. Dit bekwaamheidsbewijs bepaalt welke vakken u mag onderwijzen, in welke graad en of u vast benoemd kunt worden. Er bestaan drie types titels die toegang geven tot de functie van onderwijzer:

De vereiste titels

U beschikt over een vereist bekwaamheidsbewijs indien u een basisdiploma hebt in de discipline van het te onderwijzen vak én een bewijs van pedagogische bekwaamheid.

De voldoende geachte titels

Naast de vereiste titels worden bepaalde diploma's voldoende geacht om een vak te onderwijzen. U beschikt over een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs indien u over een basisdiploma beschikt van hetzelfde niveau als het vereiste diploma én een bewijs van pedagogische bekwaamheid.

Andere titels

De kandidaten die niet beschikken over een vereiste of voldoend geachte titel kunnen lesgeven onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld op basis van beroepservaring.

In de Vlaamse Gemeenschap:

Informatie over lesgeven in het onderwijs
Informatie over de vereiste bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het onderwijs
Lesgeven in het hoger onderwijs
Informatie voor studenten lerarenopleiding

In de Franse Gemeenschap:

Informatie over het leraarsberoep (fr)
Certificat d'aptitude pédagogique (CAP et CAPAES) en de inschrijvingsvoorwaarden (fr)
Tekst van het uitvoeringsbesluit van de Franse Gemeenschap betreffende de vereiste diploma's (fr)
Koninklijk besluit tot vaststelling van de bevoegdheidsbewijzen die voldoende geacht werden voor de leden van het personeel der vrije inrichtingen voor middelbaar en normaalonderwijs (fr)