Beroep aantekenen

Als u niet akkoord gaat met het besluit van de klassenraad, een leraar of van de directie van de instelling, heeft u als ouder of meerderjarige leerling verschillende mogelijkheden om beroep aan te tekenen.

In de Vlaamse Gemeenschap

Secundair:

Indien u het als ouder niet eens bent met de beslissing van de klassenraad, een leraar of van de directie van de instellingen over de studievoortgang van uw kind, kunt u daartegen in beroep gaan. Meerderjarige leerlingen kunnen zelf beroep aantekenen.

Meer informatie over de beroepsprocedure in het secundair onderwijs

Hoger onderwijs:

Studenten die het oneens zijn met een studievoortgangsbeslissing genomen door een hogeschool of universiteit, kunnen daartegen beroep aantekenen. In eerste instantie richt u zicht tot uw universiteit of hogeschool zelf. Indien u daar geen oplossing vindt, kunt u de zaak aanklagen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Als ultieme stap, kan de student de beslissing aanvechten bij de Raad van State.

Meer informatie over de beroepsprocedure in het hoger onderwijs

Bevoegdheden en contactgegevens van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

In de Franse Gemeenschap

Secundair:

Als het geschil niet opgelost raakt via dialoog, kunnen ouders of meerderjarige leerlingen een beroep doen op de interne procedure, voor 30 juni of vijf dagen na de deliberatie voor de klassenraden van september. De interne procedure wordt georganiseerd door de inrichtende macht van de school (andere instantie dan de directie). De te volgen procedure is opgenomen in het schoolreglement, dat wordt meegedeeld bij de inschrijving van de leerlingen.

Als de interne procedure niet volstaat om de twee partijen te verzoenen, kunnen de ouders of de leerling naar de beroepscommissie stappen. Let op: dit systeem bestaat enkel voor het gewone voltijdse secundair onderwijs . Het beroep moet aangetekend verstuurd worden binnen tien dagen na de bekendmaking van de beslissing die werd genomen tijdens de interne procedure.

Alle informatie over de beroepsprocedure in het secundair onderwijs vindt u op de site van Agers (Administration générale de l'Enseignement et de la recherche scientifique) (fr).

Hoger onderwijs:

Beroep aantekenen gebeurt altijd eerst intern. De procedures voor intern beroep verschillen per type onderwijsinstelling (universiteit, hogeschool, hoger kunstonderwijs). Om te weten bij wie u terecht kunt met uw klacht raadpleegt u best de reglementen van de instelling zelf.

Indien u via de interne procedure geen overeenstemming vindt, kunt u de externe procedure opstarten. U kunt zich dan richten tot de Raad van State of de rechtbank van eerste aanleg.

Meer informatie over de beroepsprocedure in het hoger onderwijs (fr)

In de Duitstalige Gemeenschap

Meer informatie over de klachtenprocedure in de Duitstalige Gemeenschap. (de)

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten