Gelijke kansen in het onderwijs

Nieuwkomers

Een aantal scholen krijgt bijzondere steun om sociale ongelijkheden te bestrijden. Meestal tellen deze scholen onder hun leerlingen een groot aandeel 'nieuwkomers'.

'Nieuwkomers' zijn mensen van buitenlandse origine (vluchtelingen, staatlozen of mensen die een aanvraag tot erkenning als staatloze hebben ingediend, onderdanen van een ontwikkelingsland) die minder dan een jaar geleden in België zijn aangekomen.

In de Vlaamse Gemeenschap

In Vlaanderen heet het onderwijs voor nieuwkomers 'onthaalonderwijs'. De Vlaamse Gemeenschap heeft een beleid ontwikkeld dat de gelijkheid van kansen in het onderwijs bevordert.

In de Franse Gemeenschap

Klassen die nieuwkomers onthalen, worden 'overgangsklassen' (fr) genoemd. De duur van de overgang in een overgangsklas bedraagt meestal een week tot zes maanden. De overgangsperiode mag maximaal een jaar bedragen.

Raadpleeg het 'Decreet betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs' dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd. (fr)

In de Duitstalige Gemeenschap

Onder bepaalde voorwaarden kunnen scholen aanvullende uren geven om nieuwkomers te ondersteunen.

 

Personen met een handicap

De gemeenschappen hebben ook een gelijkekansenbeleid ontwikkeld ten aanzien van personen met een handicap.

In de Vlaamse Gemeenschap

Leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben recht op hulp bij het vervoer naar en van school als ze zijn ingeschreven in de school die het dichtst bij hun woonplaats ligt. Ze kunnen aanspraak maken op gratis collectief busvervoer. Als ze daar geen gebruik van maken, dan hebben de ouders recht op een gratis abonnement op het openbaar vervoer of een gedeeltelijke tegemoetkoming in de vervoerkosten.

Bovendien is er steun voorzien voor de aanschaf van specifieke hulpmiddelen die nodig zijn om de lessen te volgen.

In de Franse Gemeenschap

De Franse Gemeenschap ondersteunt gehandicapte leerlingen via het AWIPH (Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées) en de 'Service bruxellois francophone des personnes handicapées'. De Franse Gemeenschap draagt alle schoolkosten in het buitengewoon onderwijs. In het gewone onderwijs daarentegen moeten de ouders de eventuele bijkomende kosten dragen die het gevolg zijn van de handicap. Toch draagt het AWIPH in sommige situaties bij in:

  • de kosten voor specifiek materiaal om cursussen te volgen
  • de kosten voor het schoolvervoer
  • de internaatskosten
  • het collegegeld (hoger onderwijs)
  • de kosten voor pedagogische begeleiding

Meer informatie vindt u op de site van de AWIPH (fr)

Andere informatie vindt u op de site van de Service bruxellois francophone des personnes handicapées (fr)

In de Duitstalige Gemeenschap

De 'Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben' (de) is de instantie die de verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor personen met een handicap beheert.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten