Belastingcontrole (PB)

Het berekenen en inkohieren van de belasting brengt een aantal verificaties en controles met zich mee, bedoeld om fouten of nalatigheden in de belastingaangifte op te sporen.

Bepaalde fouten worden standaard gecorrigeerd door de administratie, op basis van de gegevens waarover zij beschikken. In andere gevallen zal de administratie bijkomende inlichtingen opvragen bij de belastingplichtige.

Termijn

Zelfs na het ontvangen van uw aanslagbiljet, kunt u als belastingplichtige een aanvraag tot inlichtingen ontvangen.

Daarom moet u alle documenten die nodig zijn om uw belastbaar inkomen te bepalen bewaren. Deze 'documenten' zijn alle stukken die u nodig had om uw belastingaangifte in te vullen, zoals:

  • loonfiches
  • pensioenfiches
  • bankafschriften van onderhoudsuitkeringen

De documenten die u al als bijlage bij uw aangifte heeft gevoegd, hoeft u niet meer te bewaren.

Vraag om inlichtingen

De administratie kan u schriftelijk een vraag om inlichtingen sturen. Het niet-naleven van deze verplichting kan leiden tot een aanslag van ambtswege (de administratie vestigt de aanslag op basis van haar eigen gegevens).

De controleur is niet gemachtigd om te eisen dat de stukken op zijn kantoorworden voorgelegd. In principe moet het onderzoek dus bij u thuis gebeuren. U kunt samen natuurlijk steeds tot een andere oplossing komen (bijvoorbeeld: fotokopieën voorleggen aan het belastingkantoor).

Rechtzetting van de aangifte

De administratie waarschuwt u per aangetekende zending als zij van oordeel is de inkomsten of andere elementen in de aangifte of in een antwoord op een vraag om inlichtingen moet wijzigen. De motieven voor de wijziging worden vermeld.

De belastingplichtige beschikt over een maand, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de mededeling, om zich akkoord te verklaren of zijn opmerkingen te doen gelden. Dit moet gebeuren aan de hand van een schriftelijk en ondertekenddocument. Als u niet binnen de termijn antwoordt, gaat de administratie over tot een aanslag van ambtswege. Als u niet akkoord gaat, zal de controleur de argumenten van de belastingplichtige onderzoeken en vervolgens aangetekend een definitief antwoord versturen naar de belastingplichtige.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten