Bezwaarschrift

Rechtzetting bij de taxatiedienst

Als u vaststelt dat uw aanslagbiljet een eenvoudige fout bevat, neemt u best onmiddellijk contact op met uw taxatiedienst. In principe zal de taxatiedienst het nodige doen om de vergissing zo snel mogelijk recht te zetten. Als dat om de een of de andere reden niet mogelijk blijkt, zal de taxatiedienst u aanraden een bezwaarschrift in te dienen.

Bezwaarschrift bij de directeur der belastingen

U moet het bezwaarschrift indienen bij de bevoegde directeur van de belastingen. Zijn adres staat vermeld op het aanslagbiljet.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ondertekend zijn door de belastingplichtige of zijn gevolmachtigde. Een aangetekende verzending is niet vereist. U zult een ontvangstbewijs ontvangen zodat u weet dat uw bezwaarschrift goed is aangekomen.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen een termijn van 1 jaar vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet. Het is dus de datum van verzending en niet die van ontvangst die deze termijn bepaalt.

Meer informatie over de betwisting van een fiscale schuld vindt u op de website van de FOD Financiën.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten