Tarieven van de vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt maximaal 33,99% (inclusief de aanvullende crisisbelasting van 3%).

Voor vennootschappen met een belastbaar inkomen dat niet hoger is dan 322 500 euro, bestaat er een verlaagd opklimmend tarief.

Belastbaar inkomen Tarieven
van 1 tot 25 000 euro  24,25%
van 25 000 tot 90 000 euro 31,00%
van 90 000 tot 322 500 euro 34,50%


Om van het verminderde tarief gebruik te kunnen maken, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De dividenden die de vennootschap uitkeert, mogen niet hoger zijn dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk.
  • De aandelen die in het bezit zijn van de vennootschap mogen niet meer dan de helft uitmaken van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, of van het gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. De waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden komen in aanmerking op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit, haar jaarrekening heeft opgesteld.
  • De onderneming moet aan minstens een van zijn bedrijfsleiders een bezoldiging toekennen ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk van minimaal 36 000 euro. Als het belastbaar inkomen van de onderneming lager is dan 36 000 euro, moet de onderneming minstens aan een van de bedrijfsleiders een bezoldiging toekennen die niet lager is dan het belastbaar inkomen.
  • De onderneming mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort.
  • De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen mogen niet voor de helft of meer in het bezit zijn van andere vennootschappen.

De vennootschappen moeten ook voorafbetalingen uitvoeren , op straffe van een belastingverhoging.

Meer informatie over vennootschapsbelasting vindt u op de website van de FOD Financiën.