U bent hier

Aangifte van nalatenschap

Wanneer iemand overlijdt, moeten de wettelijke erfgenamen (benoemd door de wet) en de legatarissen (aangeduid door een testament) van de overledene een aangifte van nalatenschap indienen bij het bevoegde registratiekantoor.

De fiscale wet legt deze verplichting op om de administratie in staat te stellen de successierechten te innen.

Een vrijstelling kan worden verleend wanneer de overleden persoon geen onroerende goederen nalaat in zijn nalatenschap en geen successierechten verschuldigd zijn.

Registratiekantoor

Als de overledene in België woonde, moet u contact opnemen met het bevoegde registratiekantoor van de gemeente of stad waar deze zijn laatste fiscale woonplaats had.

Als de overledene in het buitenland woonde, moet u zich richten tot het bevoegde registratiekantoor van de gemeente of stad waar zijn onroerende goederen zich bevonden. 

Termijn om de aangifte in te dienen

De termijn voor het indienen van de aangifte van nalatenschap verschilt naargelang de plaats van overlijden (voor een overlijden na 1 augustus 2012):

  • vier maanden na overlijdensdatum bij een overlijden in België
  • vijf maanden bij een overlijden in een ander Europees land
  • zes maanden bij een overlijden in een land buiten Europa

De termijnen kunnen worden verlengd in zeer specifieke gevallen, of wanneer het moeilijk is om de inhoud van de nalatenschap te bepalen.

Zodra de termijn is verstreken kunnen de erfgenamen of legatarissen de waardebepalingen van de goederen, niet meer wijzigen. Deze aangifte is dus definitief, behalve bij wijzigingen door de wet.

Een bijkomende aangifte van nalatenschap zal moeten worden ingediend als:

  • goederen of bezittingen van de overleden persoon in de oorspronkelijke aangifte van nalatenschap niet werden aangegeven
  • nieuwe goederen of bezittingen worden ontdekt na het indienen van de oorspronkelijke aangifte van nalatenschap

Wie stelt de aangifte van nalatenschap op?

Een aangifte van nalatenschap opstellen kan complex blijken. Daarom kunt u de aangifte laten opstellen door een specialist, bijvoorbeeld een notaris.

Elke erfgenaam of algemeen legataris kan een aangifte van nalatenschap indienen. Het is echter gebruikelijk om één enkele aangifte in te dienen, die is getekend door alle erfgenamen en/of algemeen legatarissen.

In bepaalde gevallen kan het registratiekantoor aan elk van de erfgenamen of legatarissen vragen om een afgifte van nalatenschap in te dienen, maar dan alleen voor de goederen die zij in het kader van de nalatenschap hebben ontvangen.

Wanneer een wettelijke erfgenaam en/of legataris de nalatenschap van de persoon verwerpt, moet hij geen aangifte van nalatenschap indienen.

Inhoud van een aangifte van nalatenschap

De aangifte van nalatenschap, opgesteld met een speciaal formulier, moet verschillende inlichtingen bevatten, zoals bijvoorbeeld:

  • de identiteit van de overledene en zijn erfgenamen of legatarissen en hun echtgenoten
  • de graad van verwantschap tussen de erfgenamen, de legatarissen en de overledene
  • eventueel de verwijzing naar een testament, een schenking ... en hun inhoud

Meer informatie over de aangifte van nalatenschap is beschikbaar op de site van de FOD Financiën.