U bent hier

Registratie van het huurcontract

Verplichting

Huurcontract van een gebouw uitsluitend bestemd voor bewoning

Een huurcontract van een gebouw dat uitsluitend bestemd is voor bewoning moet verplicht worden geregistreerd door de verhuurder (de persoon die verhuurt).

Als hij dat wenst kan de huurder ook een dergelijk huurcontract laten registreren, maar de verplichting rust op de verhuurder.

Andere huurcontracten

De verhuurder en de huurder zijn verplicht om een huurcontract van gebouwen die niet of niet uitsluitend voor bewoning zijn bestemd, te registreren. Dit kunnen bijvoorbeeld industriële gebouwen, terreinen, of parkeergarages zijn.

Gevolgen van de registratie

De registratie kent aan het huurcontract een 'vaste' datum toe en maakt het 'bindend voor derde partijen'.

Op deze manier geniet de huurder vanaf deze 'vaste' datum, een wettelijke bescherming tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar bij een verkoop van het onroerend goed. Het contract zal de nieuwe eigenaar-verhuurder dus binden.

De registratie van een huurcontract van een onroerend goed dat deels gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden en deels voor bewoning biedt een voordeel voor de verhuurder. De inkomsten worden voor ieder gedeelte (beroeps- en woongedeelte) afzonderlijk vastgesteld en belast. Bij gebrek aan registratie zijn de volledige nettohuurinkomsten belastbaar.

Indien een huurcontract voor een woning die gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats en gesloten is voor een periode van meer dan drie jaar niet wordt geregistreerd, kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn en zonder een vergoeding te betalen.

Termijn, prijs en procedure

De verhuurder moet een huurcontract van een goed dat uitsluitend bestemd is voor bewoning laten registreren binnen twee maanden na de ondertekening. De registratie is gratis voor dit type huurcontract als ze binnen deze termijn wordt uitgevoerd.

Het huurcontract moet worden geregistreerd in het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde goed zich bevindt.

Voor deze registratie moet het contract dat door de verhuurder en de huurder is ondertekend of een kopie daarvan naar het registratiekantoor worden gestuurd. U kunt het bevoegde registratiekantoor met alle nuttige informatie vinden op de website van de FOD Financiën.

Dankzij My Rent kan de burger zijn huurcontract voor bewoning via het internet opmaken en printen. Het geprinte en door alle partijen manueel ondertekende contract moet vervolgens gescand worden. Het gescande document kan in pdf-formaat met dezelfde toepassing via het internet ter registratie worden aangeboden. De verhuurder ontvangt daarna het geregistreerd huurcontract per post.

Vergeet niet het adres van de verhuurder te vermelden wanneer dit verschilt van het adres op het huurcontract want het geregistreerde huurcontract wordt per post verstuurd.

De verhuurder kan zich ook persoonlijk aanmelden op het registratiekantoor, met twee exemplaren van het huurcontract dat door beide partijen werd ondertekend. Het geregistreerde huurcontract wordt dan ter plaatse terug overhandigd aan de verhuurder.

Het contract moet minstens de volgende gegevens bevatten:

  • de naam en het adres van de verhuurder
  • de naam van de huurder
  • de datum waarop de huur ingaat
  • de huurprijs (de huur en de kosten)
  • de toestand en omschrijving van het onroerend goed, bij voorkeur met vermelding van de kadastrale legger en het perceelnummer

Meer informatie over de registratie van huurcontracten vindt u op de website van de FOD Financiën.