Registratie van onroerende goederen

Tarieven volgens de gewesten

Bij de aankoop van een onroerend goed moet u de verkoopovereenkomst of de notariële akte laten registreren en registratierechten betalen. De tarieven verschillen volgens de gewesten.

Heffingsgrondslag

De belastbare grondslag waarop registratierechten worden geheven, mag niet kleiner zijn dan de venale waarde van het onroerend goed. De venale waarde is de 'marktprijs' die de meestbiedende koper wil betalen, rekening houdend met de gangbare marktprijzen. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de FOD Financiën controleert de venale waarde die wordt toegekend aan het verkochte onroerend goed. Als de verkoopprijs lager ligt dan de venale waarde die werd berekend, oeten op het verschil aanvullende registratierechten en een boete betaald worden.

De verkoper en u kunnen in de aankoopakte duidelijk vermelden dat de overeengekomen prijs lager is dan de verkoopwaarde van het onroerend goed. In dat geval moet u verduidelijken welke waarde u aan het goed toekent. Op dat bedrag zult u registratierechten moeten betalen zonder boete. Dat neemt echter niet weg dat de AAPD de reële verkoopwaarde kan controleren. Als die de aankoopprijs te laag vindt in verhouding tot de marktprijzen, zal de AAPD aanvullende rechten heffen en een boete opleggen.

Het is mogelijk om de verkoopwaarde die de AAPD vaststelt te betwisten. U kunt dat doen door uw opmerkingen en bezwaren mee te delen en zo te proberen de prijs of de door u opgegeven waarde te rechtvaardigen. Als deze oplossing niet mogelijk is, zal de AAPD een expert moeten inschakelen om de waarde te schatten.
 

Termijn

De termijn voor het registreren van een onderhandse verkoopsovereenkomst (dus zonder tussenkomst van een notaris) van een onroerend goed gelegen in België bedraagt vier maanden vanaf de ondertekening van de overeenkomst. Bij overschrijding van deze termijn zijn boetes verschuldigd.

Plaats van registratie

Een verkoopsovereenkomst (compromis) moet worden geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid dat bevoegd is voor de plaats waar het goed ligt. De akten van notarissen worden geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid van hun standplaats.

Meer informatie vindt u op de site van de FOD Financiën.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten