Brexit: stand van zaken

Op 23 juni 2016 stemden de Britten voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU). Op 29 maart 2017 heeft de Britse regering de voorzitter van de Europese Raad formeel op de hoogte gebracht van dit voornemen. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU twee jaar na deze formele kennisgeving.

De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk leidde tot complexe en moeizame onderhandelingen, met als resultaat een ontwerpterugtrekkingsakkoord tussen de Britse regering en de Europese Raad, die het op 25 november 2018 bekrachtigde.

Dit ontwerpakkoord gaat over het beheer van de gevolgen van de Brexit, waaronder:

  • de rechten van de burgers
  • de Ierse grens
  • de financiële regeling
  • het bestuur en de overgangsperiode

De voorwaarden van de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU werden afzonderlijk van het terugtrekkingsakkoord gevalideerd. Ze waren het onderwerp van een gezamenlijke politieke verklaring, die de basis vormt voor het toekomstige partnerschap.

Deze twee teksten zijn aan het Britse parlement voorgelegd, maar konden niet worden goedgekeurd wegens meningsverschillen, met name over het Protocol over Ierland en Noord-Ierland en de politieke verklaring over de toekomstige betrekkingen.

Op 17 oktober 2019 werd een nieuw akkoord bereikt tussen de EU-27 en het Verenigd Koninkrijk, dat op dezelfde dag door de Europese Raad werd goedgekeurd.

Op 22 oktober 2019 stemde het Britse parlement voor de Withdrawal Agreement Bill (die verondersteld wordt de overeenkomst naar Brits recht ten uitvoer te leggen), maar weigerde het zeer strakke tijdschema dat Boris Johnson had voorgesteld om de overeenkomst goed te keuren. Johnson heeft daarom het wetgevingsproces voorlopig opgeschort.

Op 28 oktober 2019 ging de EU-27 akkoord met een verlenging van de onderhandelingen over artikel 50 tot 31 januari 2020.

Ondertussen blijven in België de federale regering en de regeringen van de deelgebieden, de bedrijven en de burgers zich voorbereiden op alle scenario's, inclusief een mogelijke ‘no-deal’.

Nieuwe betrekkingen

Pas na de Brexit kunnen de EU en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over de details van hun nieuwe betrekkingen. Deze worden dus pas duidelijker bij afronding van deze nieuwe onderhandelingsfase. Er is tijd tot 31 december 2020 om een akkoord te bereiken. Er zal een overgangsfase plaatsvinden tijdens deze periode, waarin alle EU-wetten en -regels in het Verenigd Koninkrijk van toepassing blijven. Deze overgangsfase kan eenmalig met twee jaar worden verlengd, indien nodig.

Geen akkoord

De voorlopige Brexitovereenkomst werd nog niet door alle partijen goedgekeurd. Daarom bereidt België zich, zoals alle EU-lidstaten, nog steeds voor op alle mogelijke scenario's.  Eén daarvan is het vertrek van het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord met de EU. In dat geval is er in geen enkele sector sprake van een overeenkomst.

De Belgische federale regering heeft een inventaris opgemaakt van de nodige maatregelen op alle niveaus om de belangen van Belgische burgers en bedrijven te beschermen. Niet minder dan 250  regelgevende, administratieve en technische, financiële of louter informatieve potentiële maatregelen werden geïdentificeerd.

De Europese Commissie bereidt in overleg met de lidstaten de nodige maatregelen op EU-niveau voor. België neemt actief deel aan al deze onderhandelingen.