Detachering

De sociale zekerheid van personen die zich binnen de Europese Unie (EU) verplaatsen, valt momenteel onder specifieke Europese regelgeving die de socialezekerheidsrechten van EU-burgers beschermt. Europese burgers zijn hierdoor steeds onderworpen aan de wetgeving van één land en betalen dus enkel sociale premies of bijdragen in dat land.

Deze principes en regels gelden ook voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk werken of wonen, althans tot het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten, dus tot wanneer de verlenging van de artikel-50-procedure afloopt.

Hoe de socialezekerheidsregeling nadien zal verlopen, zal afhangen van het eventuele akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Situatie bij een ‘deal’

De tekst van het terugtrekkingsakkoord, zoals onderhandeld tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, regelt twee periodes:

  • tot en met 31 december 2020: overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU, maar de Europese regels over sociale zekerheid volledig van toepassing blijven. De situatie van Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk wijzigt dus niet.
  • vanaf 1 januari 2021: de Europese regelgeving is niet meer van toepassing. Een aantal socialezekerheidsrechten (inclusief detachering) blijven gegarandeerd voor de Britse en EU-burgers die vóór 31 december 2020 gebruik maken van het vrij verkeer van personen. Voor nieuwe detacheringen zal nog een regeling worden uitgewerkt.

Situatie bij een ‘no deal’

Ook bij een ‘no deal’ zullen de sociale zekerheidsrechten van Britse burgers in België en Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk gegarandeerd blijven. De federale regering keurde daarvoor een voorontwerp van wet goed dat de bestaande socialezekerheidssituaties ongewijzigd laat tot 31 december 2020, dit op basis van het principe van wederkerigheid tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

Twee situaties kunnen zich voordoen:

  • Detachering van een werknemer of zelfstandige vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België:
    De gedetacheerde werknemer of zelfstandige blijft uitsluitend onderworpen aan de Britse wetgeving. In deze situatie richt u zich tot de bevoegde Britse instanties. België zal de detacheringsattesten erkennen en geen dubbele socialezekerheidsbijdragen innen.
     
  • Detachering van een werknemer of zelfstandige vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk:
    De gedetacheerde werknemer of zelfstandige blijft uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. De huidige regels over detachering en socialezekerheidsbijdragen blijven van toepassing.