Vennootschapsvormen

Er zijn verschillende types vennootschappen en verenigingen, elk met eigen kenmerken.


De meest voorkomende vennootschapsvormen zijn de volgende:

 • Naamloze vennootschap (NV): de naamloze vennootschap is de vennootschapsvorm voor ondernemingen van een zekere omvang waarbij kapitaal aantrekken primeert. Eén oprichter volstaat om een NV op te richten. 
   
 • Besloten vennootschap (BV): de besloten vennootschap is dé ‘basisvennootschapsvorm’ bij uitstek. Door de weinige dwingende regels hebben ondernemers grote speelruimte om met een vennootschap ‘op maat’ te werken. Zo kan in de statuten vrij worden bepaald hoe besloten de BV is. Eén oprichter volstaat om een BV op te richten.
   
 • Coöperatieve vennootschap (CV): de coöperatieve vennootschap is een vennootschap waarvan de aandeelhouders een coöperatief ideaal nastreven, wat verklaart dat altijd drie oprichters zijn vereist. De CV heeft tot voornaamste doel om aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen en kan tevens als instrument dienen om de economische of sociale behoeften van haar aandeelhouders te behartigen.
   
 • Vennootschap onder firma (VOF): de vennootschap onder firma is een vennootschap die wordt aangegaan tussen onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijke vennoten. Elke beslissing moet met eenparigheid van stemmen worden genomen, tenzij de overeenkomst bepaalt dat beslissingen bij meerderheid worden genomen.
   
 • Commanditaire vennootschap (CommV): de commanditaire vennootschap is een vennootschap die wordt aangegaan tussen één of meer vennoten die onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn, beherende of gecommanditeerde vennoten genoemd, en één of meer vennoten die zich beperken tot inbreng in geld of in natura, stille of commanditaire vennoten genoemd. De beherende vennoten laten zich in met het beheer. De stille vennoten nemen geen deel aan het beheer. Elke beslissing moet met eenparigheid van stemmen worden genomen, tenzij de overeenkomst bepaalt dat beslissingen bij meerderheid worden genomen.
   
 • Maatschap: de maatschap is een vennootschap met hoofdelijke aansprakelijkheid, waarbij minstens twee personen of rechtspersonen samenwerkenEen maatschap wordt vaak gebruikt voor familiale successieplanning. Die vorm is aantrekkelijk door haar eenvoudige oprichting, maar blijft risicovoller vanwege de persoonlijke en onbeperkte aansprakelijkheid.


De meest voorkomende verenigingen zijn de volgende:

Meer informatie is ook terug te vinden in de publicatie ‘VZW’ op de website van de FOD Justitie.


Meer informatie:
 

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Economische Rechten
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: +32 2 542 65 11
E-mail: info@just.fgov.be
Website: FOD Justitie

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Bergstraat 30 - 34
1000 Brussel
Tel.: +32 2 505 08 50
Site internet KFBN