Vennootschapsvormen

Er zijn verschillende types vennootschappen en verenigingen, elk met eigen kenmerken.


De meest voorkomende vennootschapsvormen zijn de volgende:

  • Naamloze vennootschap (nv): de naamloze vennootschap is een vennootschap waarin minstens twee aandeelhouders bereid zijn te investeren. Die vennootschapsvorm wordt vooral gekozen door grote ondernemingen maar ook door kmo’s. 
  • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba): De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gevormd door één of meerdere personen die zich enkel verbinden tot hun inbreng. De rechten van de vennoten kunnen slechts worden overgedragen onder bepaalde voorwaarden. Deze vennootschapsvorm kan worden opgericht door één enkele natuurlijke persoon.
  • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “starter” (s-bvba): de “starter”-bvba is uitsluitend voorbehouden voor natuurlijke personen die niet altijd over voldoende financiële middelen beschikken om hun vennootschap te lanceren. Ze moet de oprichting van nieuwe ondernemingen stimuleren en tegelijkertijd het privé- en gezinspatrimonium van de ondernemer vrijwaren van ondernemingsrisico’s.
  • Coöperatieve vennootschap met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid (cvba of cvoa): de coöperatieve vennootschap is een vennootschap waarvan de leden aan gemeenschappelijke doelstellingen werken en gemeenschappelijke waarden delen. Het is een specifieke vorm van handelsvennootschap, met als kenmerk dat ze een variabel aantal vennoten en kapitaal heeft.
  • Vennootschap onder firma (vof): de vennootschap onder firma is een vennootschap die wordt aangegaan tussen hoofdelijk aansprakelijke vennoten. Ze heeft als  maatschappelijk doel een burgerlijke of commerciële activiteit uit te oefenen onder een firmanaam. Elke beslissing moet met algemene stemmen genomen worden.
  • Gewone commanditaire vennootschap (gcv): de gewone commanditaire vennootschap heeft werkende en stille vennoten. De werkende vennoten laten zich in met het beheer. De stille vennoten zijn geldschieters maar hebben geen inspraak in het beheer.
  • Commanditaire vennootschap op aandelen (cva): de commanditaire vennootschap op aandelen is een vennootschap die wordt aangegaan tussen een of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en een of meer stille vennoten die maar een bepaalde inbreng leveren.


De meest voorkomende verenigingen zijn de volgende:

  • Vereniging zonder winstoogmerk (vzw): een vereniging zonder winstoogmerk is een groep natuurlijke personen of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven. De vzw bestaat uit ten minste drie personen.
  • Internationale vereniging zonder winstoogmerk (ivzw): de internationale vereniging zonder winstoogmerk is een groepering van natuurlijke personen of rechtspersonen die een niet-winstgevend doel van internationaal nut nastreeft.

Meer informatie is ook terug te vinden in de publicatie ‘VZW’ op de website van de FOD Justitie.