Akten en registers

Registers van de burgerlijke stand

In de registers van de burgerlijke stand worden de akten van burgerlijke stand bijgehouden:

 • akte van geboorte
 • akte van huwelijk
 • akte van erkenning
 • akte van overlijden
 • akte van adoptie
 • akte van Belgische nationaliteit
 • akte van afwezigheid
 • akte van naamsverandering
 • akte van nietigverklaring
 • akte van een levensloos kind
 • akte van prenatale erkenning
 • akte van verklaring van naamkeuze
 • akte van voornaamsverandering
 • akte van aanpassing van de registratie van het geslacht

Bevolkingsregisters

De bevolkingsregisters zijn het resultaat van de tienjaarlijkse volkstellingen. Deze registers tekenen over een periode van 10 jaar alle wijzigingen binnen een gezin op.

Deze registers zijn unieke documenten. U vindt ze alleen in het gemeentearchief.

Informatie uit de bevolkingsregisters geven, gebeurt alleen via uittreksels of getuigschriften. De dienst Bevolking van de gemeente waar de persoon is ingeschreven op basis van zijn hoofdverblijfplaats levert deze documenten af. De bevolkingsregisters mag u niet rechtstreeks raadplegen.

Informatie over uzelf opvragen uit de bevolkingsregisters

U kunt mondeling of schriftelijk altijd een uittreksel of getuigschrift aanvragen voor zover de inlichtingen betrekking hebben op uzelf. Bij de aanvraag moet u uw identiteitskaart voorleggen. Voor sommige documenten moet u een gemeentetaks betalen.

Informatie over iemand anders aanvragen uit de bevolkingsregisters

Elke persoon of instelling kan een uittreksel of getuigschrift krijgen uit de bevolkingsregisters van de gegevens van een andere persoon. Hiervoor moet u een schriftelijk en ondertekend verzoek indienen bij de dienst Bevolking van het gemeentebestuur. 
Dat kan alleen wanneer zo een document nodig is voor de uitvoering of de voortzetting van een procedure bepaald door de wet.

Concreet kan het gaan over:

 • de betrekkingen tussen schuldeiser en schuldenaar
 • een dagvaarding voor het gerecht
 • beslagen
 • vorderingen
 • … 

Bij zo een aanvraag moet u de specifieke wettelijke bepaling vermelden. 
De bevolkingsdienst gaat na of de wettelijke bepalingen van toepassing zijn, en of de aard van de gevraagde gegevens overeenstemt met het motief. Op basis van het onderzoek zal de dienst Bevolking de informatie al dan niet geven.

Rijksregister van natuurlijke personen

Het Rijksregister van natuurlijke personen is een computersysteem waarin alle identificatie- en adresgegevens opgenomen zijn van de personen die ingeschreven zijn in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Ook de consulaire registers van de Belgen die in het buitenland wonen zijn opgeslagen in het rijksregister.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Bevolking van uw gemeente of op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten