Huwelijksformaliteiten

Aangifte

Wie wil trouwen, moet daar minstens veertien dagen voor de geplande huwelijksdatum aangifte van doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte gebeurt in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Toekomstige echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

  • een kopie van de geboorteakten van beide partners. Voor trouwers die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op. 
  • een identiteitsbewijs 
  • als er een huwelijkscontract is, moet u een attest voorleggen van de notaris die het contract heeft opgesteld

Toekomstig echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten ook de volgende bewijzen voorleggen:

  • een bewijs van nationaliteit 
  • een bewijs van ongehuwde staat of eventueel van ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk 
  • een bewijs van woonst

De ambtenaar van de burgerlijke stand oordeelt of de voorgelegde documenten volstaan. Wanneer de belanghebbende partijen de nodige documenten niet kunnen voorleggen, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren om de akte van aangifte op te maken.

De belanghebbende partijen kunnen in beroep gaan tegen de weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zo'n beroep moet binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg.

Tot de dag van het huwelijk kan iedereen verzet tegen het huwelijk aantekenen. Zo'n verzet  moet wel gemotiveerd zijn.

Huwelijksvoltrekking

De huwelijksvoltrekking vindt plaats in de gemeente waar de aangifte is gebeurd, ten vroegste veertien dagen en ten laatste zes maanden na die aangifte.

Het is de burgemeester of de schepen van de burgerlijke stand die het huwelijk voltrekt. Toekomstige trouwens hebben de mogelijkheid geen, één, twee, drie of maximum vier getuigen aan te duiden om aanwezig te zijn bij hun huwelijksvoltrekking en de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige hoeft geen bloedverwant te zijn.

De ambtenaar van de burgerlijke stand leest een aantal artikels over de rechten en plichten van echtgenoten voor uit het burgerlijke wetboek. Van deze rechten en plichten kunnen de echtgenoten niet afwijken, ook niet bij een huwelijkscontract.
De wederzijdse rechten en plichten zijn onder andere:

  • samenwonen 
  • trouw 
  • hulp en bijstand 

Daarna vraagt de ambtenaar aan de trouwers of zij elkaar tot echtgenoot wensen te nemen. Zodra beide echtgenoten toegestemd hebben, verklaart de ambtenaar van de burgerlijke stand de trouwers in naam van de wet door het huwelijk verbonden.

De ambtenaar maakt dadelijk de huwelijksakte op. Deze akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Voor meer inlichtingen over huwelijksformaliteiten raadpleegt u het best de dienst Burgerlijke Stand van uw gemeente ( (Brussels Hoofdstedelijk GewestVlaamse GewestWaals Gewest (FR)) of een notaris.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten