U bent hier

Trouwen in het buitenland

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

  • u voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen 
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Als buitenlander gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan u de nationaliteit bezit.

Welke documenten heeft u nodig?

U moet contact opnemen met de buitenlandse autoriteit die het huwelijk zal voltrekken om te weten welke documenten u moet voorleggen om in het buitenland te kunnen trouwen.

Aangifte wijziging burgerlijke staat

Belgen die in het buitenland verblijven en die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente kunnen de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand:

  • van de gemeente van de laatste inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een van de aanstaande echtgenoten 
  • van de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van een van de aanstaande echtgenoten zijn inschrijving heeft 
  • van de geboorteplaats van een van de aanstaande echtgenoten.

Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Een buitenlandse huwelijksakte overschrijven in België

De buitenlandse huwelijksakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België moet u de uittreksels opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Om de buitenlandse huwelijksakte in België over te schrijven moet ze eerst erkend worden.

Een buitenlandse huwelijksakte in België laten erkennen

Een buitenlandse huwelijksakte moet aan enkele voorwaarden voldoen om in België erkend te worden:

  • De buitenlandse akte van de burgerlijke stand moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • Buitenlandse akten moeten gelegaliseerd zijn.
  • Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden in Nederlands, Frans of Duits. U moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.
  • U moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren.

In België kunt u de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de site van de FOD Buitenlandse Zaken: