Trouwen in het buitenland

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

  • u voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen 
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Als buitenlander gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan u de nationaliteit bezit.

Welke documenten heeft u nodig?

U moet contact opnemen met de buitenlandse autoriteit die het huwelijk zal voltrekken om te weten welke documenten u moet voorleggen om in het buitenland te kunnen trouwen.

Aangifte wijziging burgerlijke staat

Belgen die hun woonplaats in het buitenland hebben, moeten de verandering van hun burgerlijke staat melden aan het Consulaat of Consulaat-generaal van België dat bevoegd is voor hun woonplaats in het buitenland.

De modaliteiten voor inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgisch Consulaat of Consulaat-generaal in het buitenland, staan vermeld op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Het Consulaat of Consulaat-Generaal zal er voor zorgen dat de nieuwe burgerlijke staat opgenomen wordt in het Rijksregister.

Een buitenlandse huwelijksakte overschrijven in België

De buitenlandse huwelijksakte wordt best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker en goedkoper om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België, moet u uittreksels of afschriften opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk en vaak duur.

Om een afschrift van een buitenlandse huwelijksakte in België over te schrijven, moet ze eerst erkend worden.

De overschrijving kan gebeuren in:

  • de gemeente van de laatste inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van één van de echtgenoten; 
  • de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van één van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is;
  • de gemeente van de geboorteplaats van één van de echtgenoten;
  • bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de overschrijving gebeuren in de gemeente Brussel.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de betrokken gemeente oordeelt of het afschrift van de huwelijksakte (gelegaliseerd en vertaald door een beëdigd vertaler indien nodig) voldoet aan de vereisten die gesteld zijn om ze te kunnen overschrijven.

Een buitenlandse huwelijksakte in België laten erkennen

Een buitenlandse huwelijksakte moet aan enkele voorwaarden voldoen om in België erkend te worden:

  • De buitenlandse akte van de burgerlijke stand moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • Sommige buitenlandse akten moeten gelegaliseerd zijn.
  • Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden naar de taal van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven (naargelang het taalregime van de gemeente: Nederlands, Frans of Duits).
  • U moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren. In België kunt u de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook nog terecht op de site van de FOD Buitenlandse Zaken.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten