Wettelijke huwelijksvoorwaarden

De Belgische wet stelt verschillende voorwaarden om te mogen trouwen. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden zijn:

  • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen is 18 jaar. De familierechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn.
  • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk.
  • gebrek aan verwantschap: de wet verbiedt huwelijken tussen mensen die onderling een te nauwe bloedband of aanverwantschap hebben. De Koning kan, om gewichtige redenen, het verbod tot huwelijk tussen aanverwanten opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de Minister van Justitie.
  • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.

Schijnhuwelijk

Bij een schijnhuwelijk heeft minstens één van de echtgenoten de intentie om verblijfsrecht in België te verwerven. Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand een schijnhuwelijk vermoedt, kan hij of zij het huwelijk weigeren.

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet elke weigering om een huwelijk te voltrekken waarbij een vreemdeling betrokken is, melden aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Pogingen om een schijnhuwelijk aan te gaan zijn strafbaar.

Gedwongen huwelijk

Een gedwongen huwelijk is een huwelijk dat wordt aangegaan zonder vrije toestemming van beide echtgenoten, of wanneer de toestemming van minstens een van de echtgenoten werd gegeven onder geweld of bedreiging.
Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand een gedwongen huwelijk vermoedt, kan hij of zij het huwelijk weigeren.

Gedwongen huwelijken zijn strafbaar.

Geslacht van de echtgenoten

Sinds juni 2003 kunnen in België ook twee mensen van hetzelfde geslacht trouwen.

Vreemdelingen

In België kan een huwelijk voltrokken worden als een van de toekomstige echtgenoten:

  • Belg is op het moment van de voltrekking 
  • sinds meer dan drie maanden zijn woonplaats in België heeft

De verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden kan met alle mogelijke middelen bewezen worden: 

  • vliegtuigticket 
  • kwitantie van huurgelden 
  • bewijs van administratieve formaliteiten bij de overheden 

In geval van twijfel zal de ambtenaar van de burgerlijke stand een beslissing nemen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan het huwelijk niet weigeren op grond van het loutere feit dat een vreemdeling illegaal in het land verblijft.

Vreemdelingen moeten voldoen aan de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan ze de nationaliteit hebben.


Voor meer informatie kunt u de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar u wilt trouwen raadplegen.