Onderhoudsuitkeringen na een scheiding of beëindiging van wettelijk samenwonen

Een onderhoudsuitkering of alimentatie is een uitkering voor levensonderhoud aan de ex-echtgenoot of ex-echtgenote of aan de kinderen na een echtscheiding.

Onderhoudsgeld voor de kinderen

Elke ouder is verplicht bij te dragen tot de onderhouds-, gezondheids-, toezichts-, opvoedings- opleidings- en ontplooiingskosten van zijn kinderen. Om het bedrag van het onderhoudsgeld vast te stellen moet het bedrag worden berekend van de gecumuleerde inkomsten en van de kostenvoor het kind. De inkomsten omvatten de inkomsten van een beroepsactiviteit, van roerende en onroerende goederen, de voordelen en andere middelen die de levensstandaard van de ouders en van de kinderen verzekeren. Op basis van die gegevens kan de verdeling van de gewone en buitengewone kosten op een objectieve manier worden vastgesteld. Hierbij wordt ook rekening  gehouden met de bijdragen in natura en de respectievelijke tijd die het kind bij elke ouder doorbrengt. Het onderhoudsgeld wordt eenmaal per jaar op een vaste datum geïndexeerd, tenzij de rechtbank of de ouders via een overeenkomst beslissen een andere aanpassingsformule te gebruiken.

Onderhoudsgeld voor een ex-echtgenoot

De verplichtingen die met het huwelijk samenhangen, blijven bestaan tijdens de scheidingsprocedure. De echtgenoten zijn elkaar nog altijd hulp en bijstand verschuldigd.
Om te scheiden met wederzijdse toestemming moeten de echtgenoten het eens zijn op alle vlakken, zo ook over de eventuele storting van onderhoudsgeld.
Bij een scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting kan de economisch zwakke ex-echtgenoot onderhoudsgeld  bekomen als hij aantoont dat hij behoeftig is. Behalve in buitengewone omstandigheden mag de duur van de uitkering niet langer zijn dan de duur van het huwelijk. Een ex-echtgenoot die bijvoorbeeld een zware fout heeft begaan of partnergeweld heeft gebruikt die de voortzetting van het samenleven onmogelijk maken, krijgt geen onderhoudsgeld.

Fiscaliteit

Betaalde onderhoudsuitkeringen zijn onder bepaalde voorwaarden ten belope van 80% aftrekbaar van het netto belastbaar inkomen. Ontvangen onderhoudsuitkeringen zijn belastbaar ten belope van 80% van hun bedrag.


Bij een gelijkmatig verdeeld verblijf en een gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag kunnen de fiscale voordelen waartoe gemeenschappelijke niet-geëmancipeerde minderjarige kinderen recht geven onder bepaalde voorwaarden onder de ouders worden verdeeld. Als u voor een kind onderhoudsgeld betaalt en u kiest voor fiscaal co-ouderschap dan kunt u de betaalde uitkering fiscaal niet aftrekken.

Alimentatievorderingen

Sommige personen hebben het financieel moeilijk omdat diegene die onderhoudsgeld moet betalen dat niet doet. In dat geval kan de Dienst voor alimentatievorderingen onder bepaalde voorwaarden tussenbeide komen om:

  • achterstallen van het onderhoudsgeld alsook het maandelijks onderhoudsgeld te innen en in te vorderen
  • voorschotten toe te kennen op het onderhoudsgeld voor de kinderen

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten