Aannemer

Een aannemer voert bouw- en verbouwingswerken uit. De keuze van de aannemer(s) is een belangrijke stap. Vooraleer u een definitieve keuze maakt, moet u nagaan of de aannemer wel betrouwbaar is. Een woning bouwen of verbouwen betekent immers vaak de investering van uw leven.

Een kleine of middelgrote onderneming die een van de gereglementeerde activiteiten wil uitoefenen, moet naast het bewijs van de basiskennis bedrijfsbeheer ook het bewijs leveren van haar specifieke beroepsbekwaamheid bij een erkend ondernemingsloket. Volgende activiteiten zijn gereglementeerd :

• ruwbouwactiviteiten (metsel,-, beton- en sloopwerken)
• stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten
• tegelwerken en het plaatsen van elementen in marmer of natuursteen
• dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
• schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten
• eindafwerkingsactiviteiten (schilderwerken, behangen en soepele bekledingen)
• installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
• elektrotechnische activiteiten
• algemeen aannemer (bouwen, verbouwen, laten bouwen of laten verbouwen van een gebouw in uitvoering van een aannemingscontract en via meerdere onderaannemers)

Het ondernemingsloket kent de aannemer, die werkt als natuurlijk persoon, een uniek ondernemingsnummer toe bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Een vennootschap krijgt het ondernemingsnummer bij de neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De vennootschap moet nadien ook langsgaan bij het ondernemingsloket.

Algemene aannemer of afzonderlijke vaklui

U kunt kiezen voor een algemene aannemer die alle werken coördineert. In dat geval heeft u één gesprekspartner en één verantwoordelijke voor de globale prijs en de termijn waarin de werken af moeten zijn. Die coördinatie kost geld, maar u krijgt een garantie over de uitvoering van de werken in de plaats.

U kunt ook een beroep doen op afzonderlijke vaklui die elkaar op de werf zullen opvolgen. In dat geval moet u zelf (of uw architect) instaan voor de coördinatie en de planning. Als verschillende aannemers of werklui gelijktijdig of achtereenvolgens aan de slag zijn, vereist de wet de aanwezigheid van een veiligheidscoördinator. Hij moet de mogelijke risico's voor de werklieden analyseren en de nodige preventieve maatregelen nemen.

U kunt ook een beroep doen op een architect of een gespecialiseerd kantoor om u te helpen bij de keuze van een algemene aannemer of afzonderlijke vaklui en voor de opvolging van de werken.

Ruime bescherming door wet Breyne

Als u voor een algemene aannemer hebt gekozen, geniet u als bouwheer (opdrachtgever van de werken) in de meeste gevallen van een ruime bescherming.
Door de zogenaamde wet Breyne is de aannemer verplicht om u als bouwheer te informeren over de belangrijkste aspecten van de overeenkomst die hij met u afsluit.

Het contract moet een aantal belangrijke vermeldingen bevatten, zoals:

  • de totale prijs van de werken of het gebouw
  • de betalingsmodaliteiten gespreid over het verloop van de werken
  • de uitvoeringstermijn met begin- en einddatum van de werken
  • de schadevergoeding als de werken vertraging oplopen

Deze wet geeft u als bouwheer ook een financiële bescherming: de aannemer moet een bepaalde waarborg geven voor het geval de werken niet op een behoorlijke wijze worden uitgevoerd. De wet Breyne voorziet ook in een dubbele oplevering van het werk: een voorlopige oplevering op het einde van de werken en een definitieve oplevering minstens één jaar na het einde van de werkzaamheden. Hierdoor beschikt u over een ruime periode om na te gaan of de woning geen verborgen gebreken bevat. De aannemer blijft ook gedurende tien jaar aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het gebouw wegens een slechte uitvoering van de werken of de ongeschiktheid van de grond.

In geval van problemen

Als u niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens de werken en er daardoor een geschil ontstaat, kunt u de Verzoeningscommissie Bouw aanspreken. Deze commissie probeert de geschillen bij te leggen tussen de bouwheer, de architect en de aannemer (of vaklui) die het werk heeft uitgevoerd.

Meer informatie over bouwen met een architect, een aannemer zoeken, oplichting, de wet Breyne en cashbetalingen op de site economie.fgov.be