Beroep

Wanneer u moeilijkheden ondervindt bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij tracht geschillen in der minne te regelen.

Als zij een misdrijf vaststelt, doet zij aangifte bij de Procureur des Konings.

U kunt ook rechtstreeks klacht indienen bij de Procureur des Konings net als bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.