U bent hier

Gevoelige gegevens

Sommige persoonsgegevens zijn gevoeliger dan andere. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over ras, gezondheid, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, seksuele voorkeuren of gerechtelijk verleden. Deze gegevens mag u niet verzamelen of registreren, zelfs niet aan iemand vragen.

Toch zijn er uitzonderingen op deze regel. De verwerking van gevoelige gegevens is wel toegestaan als:

  • een betrokkene er vrijwillig en schriftelijk in toestemt om zijn gegevens mee te delen
  • de gegevens noodzakelijk zijn om de juiste zorgen toe te dienen
  • de gegevens vereist zijn volgens de arbeidswetgeving
  • de gegevens nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek, indien de anonieme verwerking gebeurt
  • ...

Politieke partijen, ziekenfondsen, vakbonden en dergelijke mogen natuurlijk de gegevens van hun leden registreren en gebruiken, maar zij mogen die gegevens niet doorgeven aan derden zonder de toestemming van die betrokken personen.

Gerechtelijke gegevens mogen alleen verwerkt worden door een overheidsinstantie wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken, een advocaat die de betrokkene verdedigt of wanneer dit volgens de wet verplicht is.

Het spreekt voor zich dat u bijkomende voorzorgsmaatregelen moet treffen wanneer u gevoelige gegevens verwerkt.