U bent hier

Internationale verdragen

Natura 2000

'Natura 2000' is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het omvat alle gebieden die aangewezen zijn op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Meer informatie over 'Natura 2000' vindt u onder Natuurbeleid.

Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten (CITES)

CITES, de Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten is een overeenkomst tussen 172 landen die de handel in bedreigde dieren en planten regelt.
Het doel is voorkomen dat bedreigde dieren en planten uitsterven. Meer dan 800 wilde dier-en plantensoorten mogen wereldwijd niet meer gekocht worden. Voor ongeveer 25.000 soorten zijn speciale vergunningen nodig. Ook de meeste afgeleide producten van deze planten of dieren (zoals bijvoorbeeld ivoor, kaviaar, hout, zaden van planten …) worden door deze conventie beschermd en kunnen dus niet zomaar verkocht worden.

Bijlagen van het CITES-verdrag

Het CITES-verdrag heeft drie bijlagen waarin de bedreigde dieren en planten zijn opgenomen: 

  • Bijlage I: direct met uitsterven bedreigde dieren en planten. De internationale handel in uit het wild afkomstige dieren en planten is verboden. Het gaat om bijvoorbeeld walvissen, dolfijnen, olifanten, neushoorns, tijgers, apensoorten, papegaaiensoorten, schildpadsoorten, verschillende bloembollensoorten, wilde ginseng en verschillende soorten orchideeën. 
  • Bijlage II: dieren en planten die mogelijk met uitsterven worden bedreigd, maar dat nog niet zijn. Om die reden worden nu maatregelen genomen. Deze dier- en plantensoorten mogen alleen worden in– of uitgevoerd als er een CITES-vergunning voor is verleend. Het gaat om onder meer roofdier- en krokodillensoorten, alle reuzenslangen en een aantal schelpen- en koraalsoorten. Zo gaat de hoeveelheid verhandelde dieren en planten niet ten koste van het voortbestaan van die soorten. 
  • Bijlage III: dieren en planten die in minstens één land worden beschermd. Dit land heeft andere CITES-lidstaten gevraagd de handel in die soort te controleren.

De bijlage waaronder een dier- of plantensoort is opgenomen bepaalt of handel is toegestaan en onder welke voorwaarden. Daarbij is het ook van belang of de dier- of plantensoort uit het wild komt of in gevangenschap is gefokt of gekweekt.

EU-verordeningen

In Europa is niet alleen de internationale CITES-conventie van toepassing. De EU-verordeningen gaan in bepaalde opzichten verder dan de voorwaarden van de Conventie:
Zo wordt er binnen Europa gewerkt met 4 bijlagen (A, B, C en D) waarbij bijlagen A, B en C grotendeels overeenkomen met bijlagen I, II en III van CITES. Maar voor een aantal soorten neemt de EU extrabeschermende maatregelen

  • Alle inheemse roofvogels zijn opgenomen in bijlage A. 
  • Bijlage D bevat soorten die mogelijk bedreigd kunnen zijn en waarvan de handel dus van nabij opgevolgd moet worden. 
  • Voor invoer in de EU van alle dier- en plantensoorten uit Bijlagen A en B is in het algemeen een invoervergunning vereist. 
  • Voor de soorten uit bijlagen C en D moet een invoeraangifte gebeuren. 
  • Voor de handel binnen de Europese Unie zijn, sinds het wegvallen van de interne grenscontroles, in het algemeen geen invoer- en uitvoervergunningen meer vereist. Voor soorten van bijlage A is handel wel enkel toegestaan als er een geldig certificaat kan worden voorgelegd.

Houden en kweken van exotische dieren (CITES in België)

Voor een aantal beschermde diersoorten geldt in België een volledig handelsverbod. Dit verbod geldt voor de dieren uit bijlage A die niet aantoonbaar in gevangenschap zijn gefokt of geboren.
Het gaat dan onder andere om apen, katachtigen, en sommige uit het wild afkomstige papegaaien- en schildpadsoorten.  In bepaalde gevallen kunnen certificaten aangevraagd worden om beschermde diersoorten zoals schildpadden te houden en te kweken. Voor het verlenen van een certificaat, worden een aantal zaken getoetst, zoals legale herkomst, de aanwezigheid van een microchip of  pootringen.

Met al uw vragen of voor meer uitgebreide informatie kunt u terecht bij de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Souvenirs

Nog steeds kopen toeristen uit onwetendheid souvenirs die de natuur zwaar onder druk zetten. Denk maar aan koralen, doopvontschelpen, tassen uit reptielenleer …

Bovendien is het binnenbrengen van sommige voorwerpen in Europa strafbaar, ook al was de verkoop van deze souvenirs in het land van herkomst niet illegaal. In het beste geval neemt de douane uw koopwaar gewoon in beslag. Met wat minder geluk hangt er u een boete of zelfs een gevangenisstraf boven het hoofd. Dat is streng, maar vergeet niet dat een ondoordachte aankoop een bedreigd dier of een bedreigde plant in gevaar brengt.

Als u tijdens uw vakantie een handel opmerkt in souvenirs die niet koosjer zijn, neem dan zeker contact op met de lokale politie of met Traffic (en), een gemeenschappelijk programma van het WWF en de Wereldunie voor Natuurbehoud dat de handel in wilde soorten in kaart brengt.

In de folder 'Een zeldzaam dier is geen souvenir' vindt u de meest voorkomende souvenirs die gemaakt worden van bedreigde dieren en planten.

Meer informatie over souvenirs vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

'Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals' (CMS)

De 'Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals' (CMS) (en) is een tweede belangrijk internationaal verdrag, waaronder een verzameling van 104 landen besloten bedreigde diersoorten in hun volledige verspreidingsgebied te beschermen.

Internationale Walvisvangstcommissie (IWC)

België is sinds 2004 lid van de Internationale Walvisvangstcommissie (IWC) (en), die momenteel 88 lidstaten telt. Het speelt er een actieve rol binnen de groep landen die geen jacht maken op walvissen en een effectieve regeling, en zelfs de afschaffing van de zogenaamd wetenschappelijke jacht op de walvis, willen bereiken.