U bent hier

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het omvat alle gebieden die aangewezen zijn op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

De Europese Vogelrichtlijn is bedoeld om alle vogelsoorten in Europa in stand te houden en te herstellen. Hiervoor dienen onder meer gebieden (zgn. speciale beschermingszones) afgebakend te worden voor het behoud en herstel van de leefgebieden van de vogelsoorten opgenomen in bijlage I van de Vogelrichtlijn en van geregeld voorkomende trekvogels.

De Europese Habitatrichtlijn streeft naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora in de verschillende lidstaten. Voor de instandhouding en het herstel dienen onder meer speciale beschermingszones afgebakend te worden voor de habitats opgelijst in bijlage I en de soorten in bijlage II.

In Vlaanderen

In Vlaanderen zijn er een aantal speciale beschermingszones aangewezen of voorgesteld. Van bijzonder belang zijn de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden die samen vormgeven aan 'Natura 2000'. De Natura 2000 gebieden en de lijst met habitats en soorten waarvoor deze afgebakend zijn kunt u raadplegen op de website van het geoloket.
 
De soorten- en habitatfiches op de website van het Instituut voor Natuur en Bos (INBO) bieden bondige informatie over de beschermde soorten en habitats van de Vogel- en de Habitatrichtlijn.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er drie speciale beschermingsgebieden aangeduid als Habitatrichtlijngebied. Hier zijn geen gebieden die in aanmerking komen als Vogelrichtlijngebied.
Meer informatie over Natura 2000 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de website van Leefmilieu Brussel - BIM.

In Wallonië

In Wallonië vindt men ook Natura 2000 sites. Er zijn er 240 over heel het Waals Gewest, met een totale oppervlakte van 220 944 ha (ongeveer 13 % van het grondgebied). Deze sites hebben tot doel de prioritaire soorten en habitats te beschermen, zoals bepaald door de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Het netwerk is hoofdzakelijk gebaseerd op het orohydrografisch netwerk en 75 % van het Waals Natura 2000 netwerk bestaat uit bossen. In het Waals Gewest vindt men 44 habitats van communautair belang (fr) (waaronder 10 prioritaire habitats), 101 vogelsoorten van communautair belang (fr) en 31 andere soorten van communautair belang (fr).