U bent hier

Plantenbescherming

Toestand in Vlaanderen

Via de website van het Instituut voor Natuur en Bos (INBO) kunt u de Florabank raadplegen. Dat is een databank met ongeveer drie miljoen verspreidingsgegevens van vaatplanten in Vlaanderen. De databank bevat ook een honderdtal kenmerken per soort, waaronder ook de Rode Lijst. Op de website van het INBO vindt u de Rode Lijst van de hogere planten en de Rode Lijst van de paddenstoelen.
Het INBO heeft ook een diagnosecentrum voor bomen dat praktisch en wetenschappelijk advies verleent over bomen en boomproblemen in zowel stedelijke als niet-stedelijke omgeving in Vlaanderen.

Toestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bestaat meer dan 50% van het grondgebied uit groene ruimten in de ruime zin: bossen, parken, braakland, privé tuinen.
Verschillende inventarisaties van Leefmilieu Brussel en andere organisaties leidde tot de identificatie van 700 verschillende plantensoorten. Een kwart daarvan is niet inheems. Maar 700 is wel de helft van de Belgische flora! Sommige soorten kunnen op bijzondere aandacht rekenen. Want een groot aantal soorten is zeldzaam, kwetsbaar of zelfs in zijn voortbestaan bedreigd.

Meer informatie over het groene Brussel en de flora in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de website van Leefmilieu Brussel - BIM.

Toestand in Wallonië

In Wallonië is de natuur zeer verscheiden met tevens een zeer gevarieerde flora. Ongeveer een derde van de hogere planten is er bedreigd. Op de pagina rond biodiversiteit kunt u de rode lijst van beschermde en bedreigde plantensoorten in Wallonië (fr) raadplegen. Meer dan 300 bedreigde soorten zijn beschermd.

Natura 2000

'Natura 2000' is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het omvat alle gebieden die aangewezen zijn op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Meer informatie over 'Natura 2000' vindt u onder 'Natuurbeleid'.

Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten (CITES)

CITES, de Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten is een overeenkomst tussen 172 landen die de handel in bedreigde dieren en planten regelt.
Het doel is voorkomen dat bedreigde dieren en planten uitsterven. Meer dan 800 wilde dier-en plantensoorten mogen wereldwijd niet meer gekocht worden. Voor ongeveer 25 000 soorten zijn speciale vergunningen nodig. Ook de meeste afgeleide producten van deze planten of dieren (zoals bijvoorbeeld ivoor, kaviaar, hout, zaden van planten …) worden door deze conventie beschermd en kunnen dus niet zomaar verkocht worden.

'Meer informatie over het internationale CITES-akkoord in België.