Het Europees ecolabel

Het Europees Ecolabel is een officieel milieulabel dat gemeenschappelijk is voor alle landen van de Europese Unie. Het wordt toegekend aan producten en diensten die bepaalde milieucriteria respecteren.

De basis voor de toekenning is een vrijwillige procedure: alleen de producent die het label wenst te verkrijgen, onderwerpt zijn product aan de procedure. In België is de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevoegd voor de toekenning.

De Europese Commissie bepaalt zowel de criteria voor het label als de categorieën van producten die ervoor in aanmerking komen. In de bouwsector dragen alleen bepaalde verven, vernissen en harde vloerbedekkingen het ecolabel (en).