Belasting op inverkeersstelling

Eenmalige belasting

De belasting op inverkeersstelling is een belasting op nieuwe of tweedehandse voertuigen. Het is een eenmalige belasting die u moet betalen als het voertuig op uw naam is ingeschreven. U betaalt de belasting op het ogenblik dat u het voertuig voor het eerst in gebruik neemt op de openbare weg.

Alle personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen zijn onderworpen aan de belasting op inverkeersstelling. In Vlaanderen bepaalt de milieuvriendelijkheid van het voertuig het bedrag van de belasting. In Wallonië hangt dit af van het vermogen van de motor, uitgedrukt in fiscale paardenkracht (pk) of in kilowatt (kW).

Vrijstelling en vermindering

Als u over een voertuig beschikt dat gedeeltelijk of helemaal aangedreven wordt door lpg, krijgt u een vermindering op de belasting op inverkeersstelling, beperkt tot het bedrag van de belasting. Bepaalde personen met een handicap kunnen een vrijstelling krijgen van deze belasting.

 

Bevoegdheden

Het Vlaams en Waals Gewest zijn bevoegd voor de belasting op inverkeersstelling, de verkeersbelasting en het eurovignet als u er uw verblijfplaats heeft. Dit geldt ook voor alle rechtspersonen waarvan de zetel in het Vlaams of Waals Gewest gevestigd is.

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan is de FOD Financiën hiervoor verantwoordelijk.