85 % van de Belgen wil dringende aanpak van klimaatverandering

De dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu maakte de resultaten van de vierde Nationale Klimaatenquête bekend. Daaruit blijkt dat steeds meer Belgen (85 %) klimaatverandering als een probleem zien dat een dringende aanpak vereist. Ze zijn te vinden voor een geleidelijke omschakeling naar een koolstofarme economie en maatschappij en verwachten grotere inspanningen van de overheid om klimaatverandering tegen te gaan.

Een selectie uit andere belangrijke vaststellingen:

  • Het milieu blijft de voornaamste bezorgdheid van een grote meerderheid van de respondenten (81 %).
  • De respondenten leggen de verantwoordelijkheid nog steeds meer bij anderen dan bij zichzelf en wijzen daarbij vooral naar de industrie (91 %), het vrachtvervoer (83 %) en het personenvervoer (63 %).
  • 47 % stelt bij de volgende verkiezingen ‘zeker rekening te zullen houden’ met klimaatstandpunten.
  • 70 % vindt dat Europa een voortrekkersrol op het vlak van het klimaatbeleid moet spelen.
  • Maatregelen die een extra financiële inspanning van de burger vragen (een taks op benzine/diesel, elektriciteit, gas of vliegtuigtickets) kennen nog steeds relatief weinig bijval (tussen 34 en 41 %). Niettemin valt een grote stijging van het aantal voorstanders op te merken.
  • Er lijkt een toenemend draagvlak voor internationale klimaatsolidariteit te zijnhet aantal respondenten dat vraagt dat de industrielanden de ontwikkelingslanden financieel ondersteunen stijgt van 36 naar 43 %.

Het volledige overzicht van de belangrijkste vaststellingen van het rapport vindt u net als het rapport van de Nationale Klimaatenquête zelf op de website klimaat.be.

 

Verwar deze enquête niet met de recente burgerbevraging over het energiepact. De resultaten van die bevraging vindt u op de website energiepact2050.be.