Beschermt u ook onze Noordzee? Registreer dan uw project tot 4 juni!

Hebt u een project dat bijdraagt aan de bescherming van zeeën en oceanen? Dan kunt u dat tot 4 juni laten registreren in het register “Voluntary Commitments” van de Verenigde Naties.

Begin juni 2017 organiseren de Verenigde Naties in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen de eerste Oceanenconferentie.  Het luik “Leven in het water” heeft onder meer betrekking op:

  • vervuiling (inclusief marien afval en vermesting of eutrofiëring)
  • duurzaam beheer
  • oceaanverzuring
  • duurzame visserij
  • mariene beschermde gebieden

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu neemt actief deel aan deze conferentie en registreert ook initiatieven om de Noordzee te beschermen in het register van “Voluntary Commitments” van de conferentie. De FOD heeft trouwens reeds zijn toekomstig federaal actieplan voor de bestrijding van marien zwerfvuil laten registreren.

Niet alleen regeringen, provincies, steden en gemeenten maar ook verenigingen, scholen, universiteiten en bedrijven kunnen hun steentje bijdragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om projecten rond:

  • afvalopruiming
  • afval- en vervuilingspreventie
  • bewustmaking

Ook projecten die op het programma staan in de nabije toekomst  komen in aanmerking.

Heeft uw organisatie ook een project dat van dichtbij of van ver bijdraagt aan de oceanendoelstelling? Registreer het dan in het register van de vrijwillige engagementen “Voluntary Commitmentsen krijg internationale erkenning voor jullie inspanningen.

 Meer informatie over de registratie (PDF, 503.17 KB)