Gezondheidstoestand van onze Noordzee: geef uw mening

Van 15 mei tot en met 15 juli 2018 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over de ontwerprapporten van de Belgische Mariene Strategie.

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht de EU-lidstaten om mariene strategieën uit te werken en te implementeren. Hiermee kan uiterlijk in 2020 een ‘goede milieutoestand’ voor alle Europese zeeën worden bereikt en onderhouden. De richtlijn heeft als doel te zorgen voor de bescherming en instandhouding van het marien milieu, het voorkomen van verslechtering en indien mogelijk een herstel van de verstoorde ecosystemen.

U vindt het ontwerp van de actualisering van de Initiële Beoordeling, Goede Milieutoestand en Milieudoelen voor de Belgische mariene wateren vanaf 15 mei op www.consult-leefmilieu.be

Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu. Aarzel dus niet om uw mening te geven!

Studiedag “Hoe gezond is onze Noordzee?”

Als inleiding tot, en kennismaking met, de ontwerprapporten vindt op donderdag 24 mei in Oostende een studiedag plaats: “Hoe gezond is onze Noordzee?” Meer informatie en het programma vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.