Natuurbescherming op de Noordzee: resultaten van de raadpleging

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseerde tussen 2 mei en 30 juni 2017 een openbare raadpleging over het ontwerp van Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023).

12 organisaties waaronder instituten, overheidsdiensten, de privésector … hebben erop geantwoord. Na het bestuderen van de antwoorden werden textuele verbeteringen in de definitieve beheerplannen aangebracht en relevante inhoudelijke opmerkingen werden erin opgenomen.

De raadpleging ging over de beheerplannen voor de bescherming van bedreigde diersoorten en de herstelling van hun habitats (leefgebieden) in het Belgische gedeelte van de Noordzee. Een derde van deze zone is namelijk beschermd en daarom voorziet Natura 2000 beheerplannen die bijvoorbeeld volgende maatregelen bevatten:

  • Het voorkomen en beperken van verstoring van vogels en zeezoogdieren
  • Het beperken van onderwatergeluid ter bescherming van de bruinvis
  • Het opleggen van beperkingen aan bepaalde activiteiten zoals visserij, zand- en grindwinning om de beschermde habitats te behouden of te herstellen
  • ...

Meer informatie: www.consult-leefmilieu.be

Lees ook de brochure ‘Er leeft wat in zee’ voor meer info over de biodiversiteit in het Belgische deel van de Noordzee.