De Natura 2000-beheerplannen en het maatregelenprogramma voor onze Noordzee: uw mening telt!

Van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 organiseert de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid twee openbare raadplegingen: één over Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee en één over het maatregelenprogramma in het kader van de Mariene Strategie.

Het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee

Om tot een goede uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn te komen voorziet het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden dat er instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen vastgesteld worden. Deze instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen geven aan wat er binnen het Belgische deel van de Noordzee nagestreefd en ondernomen wordt ter realisatie van de Europese natuurdoelen. Die stellen het herstel of het behoud van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten voorop.

In het ontwerp ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee’ zijn voor de te beschermen habitats en soorten overkoepelende doelen beschreven. Die krijgen waar mogelijk verdere invulling door concrete, operationele instandhoudingsdoelstellingen. Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2028)’ geeft een overzicht van de verschillende maatregelen die aangenomen zijn en acties die hiervoor in de komende jaren uitgevoerd moeten worden.

Het ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren, in het kader van de Mariene Strategie

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke Europese lidstaat om een mariene strategie op te stellen voor de bescherming, het behoud en het herstel van het mariene milieu. Deze richtlijn stelt als doel om een goede milieutoestand van de Noordzee te bekomen, waarbij ook een duurzaam gebruik van de mariene wateren wordt gegarandeerd. Door de milieu-indicatoren concreet te koppelen aan volksgezondheid, recreatie en economische groei, kunnen belangrijke stappen worden gezet om de negatieve effecten van het menselijk gebruik van de zee te minimaliseren.

Het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren omvat een variatie aan maatregelen, waaronder sensibiliseringsacties, bijkomende controle en handhaving en milieuherstellende maatregelen.

Deze openbare raadplegingen komen voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Meer informatie vindt u vanaf 1 juli 2021 op www.consult-leefmilieu.be