Raadpleging van het publiek over het milieueffectrapport betreffende het project tot uitstel van de desactivering van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2

Context van de raadpleging

België telt 7 kerncentrales (Doel 1, 2, 3 en 4, en Tihange 1, 2 en 3) die samen ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie vertegenwoordigen.

Door de wet van 31 januari 2003 werd besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie te stappen. Het doel was om alle kerncentrales tegen 2025 te desactiveren, en meer specifiek Doel 1 en Doel 2 in 2015. Om de bevoorradingszekerheid te allen tijde te garanderen, werd echter door de wijziging van 28 juni 2015 aan de wet van 31 januari 2003 beslist de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar uit te stellen tot in 2025.

Met het arrest van 5 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze beslissing, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 tijdens de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectenbeoordeling vergezeld van een publieke raadpleging.  


Duur van de raadpleging

Het publiek zal tussen 15 april en 15 juni 2021 geraadpleegd worden.

Raadpleging van het publiek

Vanaf 15 april 2021 zullen het milieueffectrapport en een niet-technische samenvatting ervan beschikbaar zijn in het Nederlands, Frans en Duits op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie met de volgende weblinken:

Op deze weblinken wordt vanaf 15 april 2021 ook de link weergegeven om deel te nemen aan de publieke raadpleging.   

De commentaren en adviezen worden aan de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie gericht binnen de voor de raadpleging gestelde termijn:

* elektronisch door middel van de vragenlijst die online beschikbaar zal zijn op de weblink van de publieke consultatie

* per post op het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publieke raadpleging Doel 1 en 2
Koning Albert II-laan, 16
1000 Brussel

De commentaren en adviezen moeten bij voorkeur verwijzen naar de titel of het specifieke deel van het project van plan of van het milieueffectrapport waarop ze betrekking hebben.
 

Beslissing en opvolging

Na de publieke raadpleging  en de andere raadplegingen, zal een wetsontwerp bij het parlement ingediend worden. De bespreking van het wetsontwerp zullen op de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers geraadpleegd kunnen worden: https://www.dekamer.be/.