Biociden en gezondheid : uw mening telt!

Van 05/07/2022 tot en met 03/10/2022 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden.

Biociden zijn veelgebruikt in tal van sectoren: ze verbeteren de hygiëne, bestrijden organismen die soms een plaag vormen zoals ratten of insecten, pakken schimmels aan … Tegelijk houdt het gebruik van biociden risico’s in voor onze gezondheid en het milieu.  
 
Het federaal reductieplan voor biociden (FRPB) bestaat uit een reeks acties met als doel het beperken van de impact van biociden op het leefmilieu en de volksgezondheid. De gewasbeschermingsmiddelen worden niet behandeld in dit reductieplan. Er is namelijk een apart reductieplan voor de gewasbeschermingsmiddelen.

Dit plan bevat verschillende acties voor controle van de markt, het beschikbaar maken van relevante informatie voor de professionele sectoren en het publiek, het sensibiliseren en stimuleren van verstandig gebruik van biociden ... Bijzondere aandacht gaat naar de bescherming van kwetsbare groepen.  

Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.  

Meer informatie vindt u vanaf 05/07/2022 op www.consult-leefmilieu.be

Voor meer informatie over het federaal reductieplan van biociden, raadpleeg biocide.be/nl/veiligheid-en-milieu/reductieplan