Hervorming van het kunstenaarsstatuut

Een nieuwe wet werd aangenomen die instaat voor een betere sociale bescherming van kunstwerkers. De wet voert de volgende maatregelen door:

Invoering kunstwerkattest

Aan de hand van het kunstwerkattest zullen werknemers in de professionele kunsten toegang krijgen tot diverse voordelen. Het attest kan aangevraagd worden door kunstwerkers die artistieke, artistiek-technische of ondersteunende artistieke activiteiten uitoefenen.

Oprichting Kunstwerkcommissie

Er wordt een Kunstwerkcommissie opgericht voor de toekenning van de kunstwerkattesten. Daarnaast wordt ook het nieuwe digitaal platform 'Working in the Arts' ingevoerd, waar kunstwerkers hun aanvraag zullen kunnen indienen.

Amateurkunstenvergoeding

Tot slot voorziet de wet in een amateurkunstenvergoeding die de huidige regeling voor kleine vergoedingen vervangt.

De wet treedt uiterlijk op 1 januari 2024 in werking. Meer informatie op de website van de FOD Sociale Zekerheid.