Vierde nationaal plan over persistente organische verontreinigende stoffen: resultaten van de openbare raadpleging

Van 21 november 2022 tot en met 20 januari 2023 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging gehouden over het vierde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP's).

Er werden geen opmerkingen ontvangen.

POP's zijn uiterst giftig voor mens en milieu. Ze stapelen zich op in de vetweefsels van levende organismen en kunnen via moedermelk en eieren worden doorgegeven. Ze zijn gedurende jaren of zelfs decennia persistent en verspreiden zich over lange afstanden, waardoor ze zones ver van hun bron van herkomst besmetten.

Het vierde nationale implementatieplan van het Verdrag van Stockholm bevat de referentiegegevens van België en schetst het institutioneel, politiek en reglementair kader voor POP's op Europees, federaal en regionaal niveau.

Het beschrijft ook de stand van zaken op federaal en regionaal niveau, en meer specifiek de resultaten van menselijke- en milieumonitoring, inspecties en procedures voor geleidelijke afschaffing.

Ten slotte omvat het plan de maatregelen op federaal niveau en de aanvullende maatregelen van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het plan werd op 8 februari 2023 goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie Leefmilieu.

De resultaten van de raadpleging en het definitieve plan zijn beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be

.