Het marien ruimtelijk plan 2026-2034: uw mening telt!

Van 28 mei 2024 tot en met 27 augustus 2024 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2026 tot 2034 in de Belgische zeegebieden en het bijhorend strategisch milieueffectenrapport.

Het marien ruimtelijk plan (MRP) is een plan dat de gewenste ruimtelijke structuur van de menselijke activiteiten organiseert, op basis van een langetermijnvisie en aan de hand van duidelijke economische, sociale en ecologische doelstellingen. Dit plan is gericht op de coördinatie van de verschillende beleidsvelden die een ruimtelijke impact hebben op de zeegebieden en verzekert dat elke belanghebbende bij het proces betrokken wordt.

Het voorliggende ontwerp is de derde versie van het MRP en zal gelden voor acht jaar.

De belangrijkste nieuwigheden zijn: 
•    Het instellen van drie mariene reservaten; 
•    Het instellen van een vrijwaringszone van zes nautische mijl vanaf de kust, waar geen nieuwe vaste constructies mogen geplaatst worden; 
•    Het optimaliseren van de Oostelijke Zone voor energie, in het kader van een repowering; 
•    Het instellen van een zone voor visserij-onderzoek; 
•    Het afschaffen van vier zones voor commerciële en industriële activiteiten.

Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Meer informatie vindt u vanaf 28 mei 2024 op www.consult-leefmilieu.be 
Voor meer informatie, zie www.marienruimtelijkplan.be